Et barn sitter på et rullebrett og smiler med en mobiltelefon i hånden.
Bilde: Getty Images

Ønsker tilbydere til Aktivitetskortet for 2024

Aktivitetskortet gir barn og unge som er berørt av fattigdom gratis adgang til aktiviteter og opplevelser i Bergen. Nå ønsker Bergen kommune aktiviteter og opplevelser for 2024. Søk innen 16.10.23.

Om Aktivitetskortet   

Aktivitetskortet skal sikre at barn og unge som av økonomiske årsaker ikke bruker byens aktivitetstilbud, får lettere tilgang til dette. Kortet skal være et kompenserende tiltak for målgruppen, forhindre utestengelse på viktige opplevelses- og deltakerarenaer og fremme integrering.

Kortet deles ut til barn og unge i alderen 0-17 år som mottar sosialstønad fra NAV, er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger, eller Krisesenteret for Bergen og omegn. Aktivitetskortet deles også ut ved behov av barnevernet og helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene. 

Kortet skal gi kortholder gratis tilgang til en rekke aktiviteter og opplevelser fra ulike aktører i hele Bergen kommune. På publikumsaktiviteter skal kortholder ha anledning til å ha med seg en ledsager. 

Les mer om Aktivitetskortet her.

Bli tilbyder i 2024

Leverandører kan nå søke om å bli tilbyder i 2024, og få deler av sine eventuelle kostnader dekket av Bergen kommune - som for eksempel billettkostnader. Det presiseres at denne konkurransen kun gjelder for leverandører som ønsker deler av sine kostnader dekket. Leverandører som selv vil dekke kostnadene, kan ta direkte kontakt på e-post: aktivitetskortet@bergen.kommune.no.

Søknadsfrist: 16. oktober 2023 


Tidsperiode   


Avtale inngås for ett år, fra 1. januar 2024 til 31. desember 2024.   

Kategorier   

Det søkes etter leverandører av aktiviteter innen følgende kategorier:    

 1. Fritidsaktivitet kultur – inntil 10 tilbydere. Fritidsaktiviteter må gå over minst 6 uker.  
 2. Fritidsaktivitet idrett – inntil 6 tilbydere. Fritidsaktiviteter må gå over minst 6 uker.  
 3. Svømmekurs - kurs i hver bydel. En tilbyder kan tilby kurs i en eller flere bydeler. Kurs må gå over minst 6 uker.  
 4. Fritidsaktivitet dans – inntil 2 tilbydere. Kurs må gå over minst 6 uker.  
 5. Idrettsaktivitet - enkeltstående besøk der man selv deltar aktivt, inntil 3 tilbydere.  
 6. Familiepark – aktivitet der hele familien kan være med som både publikum og deltager, for eksempel gjennom interaktive utstillinger eller aktiv deltagelse, inntil 4 tilbydere. 
 7. Friluftsaktivitet – inntil 4 tilbydere.  
 8. Teater/forestilling/konsert - publikumsopplevelse, inntil 5 tilbydere.  
 9. Idrettsarrangement – publikumsopplevelse, inntil 2 tilbydere.  
 10. Kulturaktivitet – enkeltopplevelse der kortholder er publikum, inntil 3 tilbydere.  
 11. Filmvisning – må tilby daglig visning av nye filmer. Her vil det settes en begrensning på maks 4 besøk per år (totalt 8 billetter da kortholder kan ha med seg en ledsager), inntil 1 tilbyder.
 12. Ferieaktivitet sommer: Alle tilbydere som gir anbud i annen kategori kan også tilby aktivitet i sommerferien. Det vil i så fall legges til som en opsjon i kontraktene som inngås. Om opsjonen innfris avhenger av økonomi, og vil avgjøres innen juni 2024. 

En leverandør kan levere tilbud innen flere kategorier. Man vil bli vurdert separat i hver kategori, med unntak av kategorien ferieaktivitet sommer. Se mer om krav nedenfor. 

Tilbud som har en høy pris eller erfaringsmessig høy popularitet vil få begrensninger i bruken. 

Absolutte krav 

Dette er absolutte krav som leverandøren må oppfylle for at avtale skal kunne inngås.  

 • Leverandør skal ha tilbud som er interessant for barn og unge innenfor aldersspennet 0-17 år, men aktiviteten behøver ikke gjelde hele aldersgruppen.   
 • Aktiviteten må ligge i Bergen kommune, med unntak av aktivitet der det overnattes, for eksempel ferieleir. 
 • Leverandør skal behandle brukere av Aktivitetskortet likt som andre betalende kunder.  
 • Politiske og religiøse organisasjoner har ikke anledning til å gi tilbud.  
 • Det søkes etter aktiviteter som er åpne for flest mulig deltagere, uavhengig av ferdigheter og forkunnskaper.  
 • Tilbudet må være lett tilgjengelig ved hjelp av offentlig transport.   
 • Leverandør må sende månedlig EHF-faktura til Bergen kommune.  
 • Tilbyder må innhente politiattest fra instruktører/ansatte dersom aktiviteten krever det.   
 • Tilbyder skal bekrefte at HMS blir ivaretatt.  
 • Persondata skal oppbevares etter gjeldende lover og regler og ikke deles med andre, inkludert Kulturetaten.
 • Det må oppgis en rabatt på ordinær pris. 

 I tillegg kreves: 

Tilbyder skal kunne registrere antall besøkende/deltakere som benytter seg av Aktivitetskortet, og rapportere dette til Kulturetaten på forespørsel inntil to ganger årlig. Det må også leveres en kort rapport om opplevelse og utførelse av ordningen på forespørsel inntil to ganger årlig.  

Tilbyder skal sørge for at bruken av Aktivitetskortet i minst mulig grad oppleves stigmatiserende. Informasjon om hvem som har Aktivitetskortet er taushetsbelagte opplysninger og kan ikke deles med flere enn absolutt nødvendig. 

Utstyr som kreves for å drive med aktiviteten må kunne fremskaffes til eller kunne lånes ut til deltakere. Omtal hvilket utstyr som behøves, hva dere kan tilby av dette, om det er til leie eller kjøp og eventuell pris. Pris for eventuell leie/kjøp av dette må inkluderes i tilbudet.  

Det skal være tilnærmet gratis for brukere av Aktivitetskortet å delta på aktivitet. Alle kostnader må derfor dekkes. Eksempler på dette er billetter til elevforestillinger, treningsavgift, cupavgift og nødvendig utstyr. Transportkostnader er ikke inkludert.  Beskriv eventuelle ekstrakostnader som påløper og hvordan kostnaden skal dekkes. Kostnaden inkluderes i tilbudet.

Det må tas hensyn til deltageres manglende betalingsevne også når man samler inn penger til klubbkasse, arrangerer sosiale aktiviteter osv. Deltagere med Aktivitetskortet skal kunne føle seg reelt inkludert i aktiviteten.  

Tildelingskriterier  


Alle tilbud som innfrir de absolutte krav, vil bli vurdert og rangert etter kriteriene pris og kvalitet innenfor sin kategori. Pris og kvalitet vektes henholdsvis 70% og 30%. Totalscore avgjør hvem som tildeles kontrakt. 

Pris – vektes 70%

Det vil her gjøres en helhetlig vurdering basert på lavest totalpris og høyest rabattsats på ordinær publikumspris.

Dokumentasjonskrav:  

 • Ordinær publikumspris
 • Hvilken rabattsats som gis på ordinær publikumspris
 • På publikumsaktiviteter må det dokumenteres at det vil være mulig for kortbruker å ha med seg en person i følge. Dette kan være både voksen og barn. 
 • Det må oppgis pris for alle aktuelle aldersgrupper. 
 • Dersom tilbudet krever utstyr eller andre ekstrautgifter må pris og rabattsats på dette også oppgis i tilbudet
 • Totalbeløp som skal dekkes av Aktivitetskortet

Kvalitet – vektes 30%

Det vil her gjøres en vurdering av kvaliteten på Aktivitetskortet som helhetlig ordning, slik at brukerne samlet sett får et variert og attraktivt tilbud. Samlet vurdering av innkomne tilbud gjøres på følgende grunnlag:

 • At tilbud er aktuelt for en stor del av kategoriens målgruppe.
 • At tilbudet skiller seg ut og skaper variasjon (inkludert tilbud i flest mulig bydeler).
 • At tilbudet bidrar til å gi opplevelser i en bydel med mange kortbrukere.

Dokumentasjonskrav:  Beskrivelse av tilbudt aktivitet, inkludert aldersgruppe og hvilken bydel tilbudet gis i.  

Slik sender du inn tilbud

 • Tilbud sendes til aktivitetskortet@bergen.kommune.no innen søknadsfristen 16.10.2023. 
 • I tilbudet beskrives aktiviteten som tilbys, samt at man fyller alle krav. Tydeliggjør hvilken kategori du søker innen. 
 • For de krav som krever grundigere beskrivelse og dokumentasjon vedlegges dette.

Spørsmål?

Dersom tilbydere har spørsmål, kan disse sendes på e-post. Spørsmålene vil ikke bli svart direkte, men lagt i dokumentet «Ofte stilte spørsmål» under som oppdateres kontinuerlig. 

 

Les mer om: