Annonseringsdato: 24.06.2023
Merknadsfrist: 20.08.2023
Saksnummer: PLAN-2022/26268
Arealplan-ID: 64430000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Åsane, gnr. 188, bnr. 492 m.fl. Hovedformål: Offentlig idrettsanlegg. Type plan: Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

Sweco Norge AS foreslå på vegne av Etat for utbygging en endring av reguleringsplan for Myrdal idrettspark (arealplan- ID 64430000) ved forenklet prosess. Reguleringsplan for Myrdal idrettspark trådte i kraft 30.05.2018. Området er opparbeidet og ferdigstilt i tråd med hovedintensjonene i reguleringsplanen. Det er i løpet av bygge- og anleggsperioden vært behov for å utføre mindre justeringer og tilpassinger til området og for å få bedre og mer helhetlige løsninger. Det er i forbindelse med prosjektet blitt gitt rammetillatelse og dispensasjoner til disse endringene. Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen til planen for øvrig, vil ikke gå utover hovedrammene i planen. Foreslåtte endringer fremgår av varslingsbrev datert 19.06.2023, samt øvrige plandokumenter.

Har du merknader til planforslaget? 

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad