Annonseringsdato: 09.09.2023
Klagefrist: 01.10.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20593
Arealplan-ID: 66480000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fyllingsdalen

Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 6 m.fl. Hovedformål: Helse-/omsorgsinstitusjon. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget

Asplan Viak foreslår på vegne av Bergen kommune v/etat for utbygging detaljregulering for et område ved Bjørgeveien i Fyllingsdalen. 

Planforslaget har bakgrunn i Boligmeldingen, et boligprogram som skal gi gode og tilpassede boliger for en beboergruppe med særskilte behov. 

Planens formål er å etablere 5 egnede boliger som vil skjerme beboere fra hverandre og nærmiljøet. Planområdet er satt av til landbruk, natur og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel, og må delvis omdisponeres. Det planlegges oppgradering av turvei gjennom planområdet, samt mulighet for etablering av ny turvei mot Kanadaskogen i øst.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage