Annonseringsdato: 12.04.2023
Merknadsfrist: 05.05.2023


Status: Offentlig ettersyn - plan

Forslag til Handlingsplan for trafikksikkerhet 2022–2025, kommunale veier er på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 5. mai 2023.

Bakgrunn for handlingsplanen 

Handlingsplanen følger opp satsingsområdene i Trafikksikringsplan for Bergen 2022–2025, vedtatt av bystyret 25.01.2023, sak 12/23. Handlingsplanen beskriver hvordan kommunen jobber for å nå målet i trafikksikringsplanen om å gjøre Bergen til en trafikksikker by, som legger til rette for at flere velger å gå og sykle.  

Prioriteringer i handlingsplanen 

Trafikksikringsplanen sitt særlige fokus på barn og unge ligger til grunn for prioriteringene i handlingsplanen: 

  • Bymiljøetaten har prioritert skoleveier ved utvelgelse av nye infrastrukturtiltak til handlingsplanen. 
  • Når Bymiljøetaten vurderer behov for mindre trafikksikkerhetstiltak, vil skoleveier bli høyt prioritert (løpende arbeid). 
  • Etablering av hjertesone på skoler med barnetrinn vil etter planen bli fullført i planperioden. 

Kunnskapsgrunnlag  

Publikumsinnspill fra medvirkningsfasen til trafikksikringsplanen, og tiltak fra skolenes egne trafikksikkerhetsplaner, har blitt samlet, kartfestet og beriket med nøkkelinformasjon om veistrekningene. Dette utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget som kommunen har vurdert under utarbeidelse av handlingsplanen. I høringsperioden er dette kunnskapsgrunnlaget tilgjengelig for innsyn gjennom en digital kartløsning.  

Har du merknader til planforslaget? 

Innspill kan sendes på e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no senest 5. mai 2023. Merk e-posten med «Innspill til handlingsplan for trafikksikkerhet, sak 2022/192842».  

Etter høringsperioden behandler Bymiljøetaten alle innspillene og vurderer en eventuell justering av handlingsplanen, før den sendes til politisk behandling. Det er bystyret som endelig behandler og vedtar handlingsplanen. 

Løpende publikumsinnspill 

Merk at det alltid er mulig å melde inn mindre trafikale og trafikksikkerhetsrelaterte innspill på offentlige kommunale veier, for eksempel gangfelt, skilting, fartshumper eller andre fartsdempende tiltak. Se mer informasjon om dette på nettsiden Søk om tiltak for trafikksikkerhet og vei.  

Saksdokumenter 

Bymiljøetatens fagnotat, saksframstilling og byrådets vedtak er tilgjengelig i byrådssaken