Annonseringsdato: 03.06.2023
Merknadsfrist: 01.09.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20669
Arealplan-ID: 70640000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus. Gnr. 168, bnr. 1091 m.fl. Hovedformål: Transformasjon, bolig og næring. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget


ABO Plan og Arkitektur AS foreslår på vegne av Hegreneset AS detaljregulering for et område på Hegreneset ved Nyhavn i Bergenhus bydel. Intensjonen med planforslaget er å transformere eksisterende næringsareal til bolig, kombinert med noe næring. I planforslaget
skal det sikres et godt bomiljø, høy arkitektonisk kvalitet i samspill med omkringliggende, historisk bebyggelse og tilgjengelig sjøpromenade. 

Det åpnes for ca. 600 nye boliger, i form av nye bygg og omgjøring av Havnesiloen. Møllekvartalet og Gamle silo vil få nytt innhold og eksisterende villaer på Jægermyren og langs Hegrenesvegen beholdes. All parkering for bil foreslås under bygg. Det foreslås en gang- og sykkeltunnel
med innslag fra Nyhavn. Anlegg for stasjonært bossug i Nyhavn.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad