Annonseringsdato: 12.11.2022
Merknadsfrist: 03.01.2023
Saksnummer: 2022-56754
Arealplan-ID: 70520000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Årstad, gnr. 159, bnr. 943 m.fl. Hovedformål: Bolig, barnehage, næring, flerbruksbygg og tilhørende torg og parkarealer. Type plan: Offentlig detaljregulering.

 

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er et teknisk saksnummer for at merknadsboksen skal fungere. Riktig saksnummer er 2022/20660. 

Om planforslaget

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet forslag til offentlig detaljreguleringsplan for gnr. 159 bnr. 943 mfl. Mindemyren Nord. Byrådet har i møte 25.10.2022, sak 1310/22 fattet vedtak om å legge dette planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Årstad bydel nord på Mindemyren, ved Solheimsvatnet. Området er på ca. 95 dekar. Planområdet omfatter delfeltene S16 og S17, torg, parkarealer og randsonen rundt Solheimsvatnet i gjeldende områdereguleringsplan (Arealplan-ID 61140000). 

Hensikten med planen er å legge til rett for bolig, barnehage, næringsvirksomhet på gateplan, kontor, torg, grøntarealer, park og et kommunalt flerbruksbygg som skal inkludere barneskole, idrett, kultur, frivillighetssentral, omsorg-plussboliger og aktivitetssenter, som sammen skal bidra til å skape en levende bydel. Planforslaget skal bygge opp under felles visjon for Mindemyren som en blågrønn gåby for alle.

Sentrale tema i planprosessen har vært grad av utnytting, kvalitetskrav i KPA, byggehøyder, kulturmiljø, barnehage- og skolekapasitet, trafikk, støy, logistikk, flom, bomiljø og barn og unges interesser. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad