Annonseringsdato: 26.08.2023
Merknadsfrist: 10.10.2023
Saksnummer: PLAN-2022/23825
Arealplan-ID: 20000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Om planforslaget

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune foreslår å oppheve eldre reguleringsplan for Bergensdalens midtre del, planID 20000, vedtatt i 1923. 

Oppheving av reguleringsplanen er en del av et prosjekt som er bestilt av kommunaldirektøren i årsoppdraget for 2022/2023. Målet er å aktualisere og rydde opp i planregisteret slik at kommunens plangrunnlag er entydig, oppdatert og et godt styringsverktøy i byggesaker. 

Viktige tema i planprosessen har vært vegforhold knyttet til økt byggegrense mot offentlig veg og endret vedtakskompetanse, og ivaretakelsen av viktige kvaliteter; grøntarealer og tverrforbindelser. 

Etter foreslått oppheving av reguleringsplan, planID 20000, kan byggesaker behandles etter overordnede planer eller gjennomgå ny regulering.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad