Annonseringsdato: 17.06.2023
Merknadsfrist: 15.09.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20705
Arealplan-ID: 70870000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana. Gnr. 44, bnr. 572. Hovedformål: Utvide og oppgradere skolen. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget
Henning Larsen AS foreslår på vegne av Bergen Kommune, Etat for utbygging detaljregulering for et område som omfatter Slåtthaug ungdomsskole og nærliggende arealer, sør for Skjoldskiftet i Fana bydel. 

Intensjonen med planforslaget er å utvide og oppgradere Slåtthaug ungdomsskole, for å tilfredsstille dagens arealnorm og kvalitetskrav. Midlertidig skolepaviljong fra 2007 skal fjernes og erstattes. Elevantallet skal ikke økes. Viktige tema i planprosessen har vært bevaring av byggets historiske særpreg, trafikksikkerhet, uteoppholdsareal og ivaretakelse
av grønnstruktur.

Høringsfristen er avtalt utvidet med 2 uker. Hensikten er å gi rom for et nabomøte mot slutten av høringsperioden. Tidspunktet for nabomøtet vil annonseres 14 dager på forhånd.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad