Annonseringsdato: 29.04.2023
Merknadsfrist: 13.06.2023
Saksnummer: PLAN-2022/27773
Arealplan-ID: 71190000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart

Arna, gnr. 286, bnr. 107 m.fl. Områderegulering. Hovedformål: Bolig og næring.

Om planforslaget

Områdereguleringen skal legge til rette for transformasjon av Storaneset fra dagens næringsområde til et byutviklingsområde. Et premiss for planarbeidet er å etablere en god trase for gående og syklende fra Storaneset til Øyrane. Noen sentrale tema som skal undersøkes i planarbeidet er utnyttelsesgrad i ny bebyggelse, kvalitet i byrommene, potensiale for gjenbruk av dagens bygningsmasse og gode forhold for myke trafikanter. Ny skole og kobling over vågen til Holmen skal vurderes i planarbeidet. Området skal ses i sammenheng med områdereguleringsplan for Indre Arna. 

Områdereguleringsplanen for Storaneset skal utarbeides som et offentlig - privat samarbeid mellom Bergen kommune og Storaneset Næringspark AS, Frode Johnsen Holding AS og Storaneset Eiendom AS. De vil avholde åpent informasjonsmøte 24. mai på Storaneset 12 fra klokken 18:00 til 19:30. Bergen kommune vil delta på dette møtet.

Har du synspunkter og innspill?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill