Annonseringsdato: 05.08.2023
Merknadsfrist: 19.09.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20662
Arealplan-ID: 70430000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Bergenhus, gnr. 165, bnr. 637. Hovedformål: Bolig.

Om planforslaget

Reguleringsplanens hovedformål er å tilrettelegge for etablering av et mindre boligprosjekt med 4 boenheter på deler av et ubebygd areal. Boenhetene er på 2-3 etasjer i form av to vertikaldelte tomannsboliger med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal . Alle enhetene har egen inngang vendt ut mot Strangehagen. Det er et mål at boligbebyggelsen skal være godt egnet for barnefamilier. Det skal ikke etableres parkering for bil i planområdet, men det foreslås parkering for sykkel innvendig i felles kjeller. Viktige tema i planprosessen har vært tilpasning til kulturmiljøet, ivaretagelse av grønnstruktur, møte med gaten Strangehagen og i hvor stor grad eksisterende tørrmur skal ivaretas.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad