RSS

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Overvannsutvalgets utredning, NOU 2015:16, vurderer at klimautviklingen med mer nedbør og samfunnsutviklingen med økt fortetting, vil øke skadevirkningene fra overvann i byer og tettsteder.

Overvann og klima

Klimaet er i endring og selv om Norge sammenlignet med andre land er mindre utsatt og bedre rustet til å møte endringene, må også vi tilpasse oss.

Kommunedelplan for overvann 2019 - 2029

Kommunen ser behovet for en overordnet overvannsstrategi for å ivareta overvann i arealplanleggingen.