Smilende, lite barn med solhatt og lilla genser.

Du kan søke barnehageplass hele året når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk det elektroniske skjemaet for å søke hos både kommunale og private barnehager.  

Har du ikke norsk personnummer eller MinID, kan du kontakte Innbyggerservice

Når du skal opprette ny barnehagesøknad, bruker du søknadsskjemaet nederst på denne siden. Du bruker det samme søknadsskjemaet uavhengig av om du skal søke plass ved hovedopptaket, suppleringsopptaket eller overflyttingsopptaket. 

Hvis du og/eller barnet ditt ikke har norsk fødselsnummer, kan du få hjelp av Innbyggerservice til å opprette søknad. Kontaktinformasjon til Innbyggerservice finner du nederst på denne siden under punktet «Kontakt oss».

Du søker elektronisk, og registrerer én søknad for hvert barn. Du som søker, må ha foreldreansvar for barnet eller barna du søker for. Ved felles/delt foreldreansvar, skal du oppgi begge foreldre i søknaden.

Du kan søke om barnehageplass hele året og føre opp inntil tre barnehager på din søknad. 

Du må selv kontakte aktuelle barnehager for å høre om ledige plasser og mulighet for plass. For oversikt over alle barnehager i Bergen fordelt på bydel, gå inn på  bydelsvis oversikt over barnehager.  

Hver enkelt barnehage har egne regler for prioriteter og fordeling av plasser. 

Du kan lese mer om dette i vedtektene til hver enkelt barnehage. 

Barn som får prioritet på sin barnehagesøknad, kan ha et fortrinn og kan komme før andre søkere uten prioritet på ventelisten. 

Vedlegg og dokumentasjon til prioritert barnehagesøknad

For å få prioritet på barnehagesøknaden, må du levere dokumentasjon. Hvilken dokumentasjon som kreves, er beskrevet i det elektroniske søknadsskjema og eventuelt i barnehagens vedtekter. 

Du legger ved all dokumentasjon på prioritet ved søknaden din. Du kan ettersende dokumentasjon via kontaktskjema.  Dokumentasjonen blir oppbevart i kommunens arkiv. Hvis den blir godkjent, blir søknaden din prioritert. Om dokumentasjonen er godkjent, vil du se det når du logger inn på søknaden din. 

Sortering av ventelisten

I de fleste barnehager sorteres ventelistene etter barnas fødselsdato. Eldste barn tildeles plass først. Tidspunkt for ønsket oppstart blir vektlagt. Hvis to barn med samme fødselsdato søker samme barnehage, er det søknadstidspunktet som avgjør plassering på ventelisten.

Søkerlisten deles i to; én for barn under tre år, og én for barn over tre år.

Barn som er født innen 30. november, er sikret en barnehageplass fra høsten det året de fyller ett år. Dette forutsetter at søknaden er registrert innen 1. mars. I søknaden må du oppgi hvilken dato du ønsker at barnet skal begynne. 

Dersom du søker etter 1. mars, blir søknaden satt på venteliste til en plass blir ledig i en av de barnehagene du har søkt til.  Søknaden blir saksbehandlet i søkte barnehager ved supplerende opptak, dersom barnehagene du har søkt til har ledige plasser. 

Du kan søke om barnehageplass i Bergen kommune uansett hvor i landet du bor. For å få tilbud om plass i en kommunal barnehage må du bo i Bergen senest den datoen barnet begynner i barnehage. Du bør oppgi i søknaden om du skal flytte til ny adresse. 

I Bergen har vi hovedopptak, suppleringsopptak og overflyttingsopptak.

Hovedopptak

For å ha rett til plass ved hovedopptak det året du søker:

 • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 
 • må du søke om barnehageplass senest 1. mars 
 • må du ønske oppstart i løpet av inneværende år. Se regler for oppstart i barnehage nedenfor
 • kan ikke barnet ha en barnehageplass per 1. mars 

Barn som fyller ett år til og med 31. august har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november, har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år fra og med desember, har rett til å få plass fra august året etter. 

Barn som har barnehageplass i en annen kommune, vil få plass ved hovedopptaket i Bergen hvis dere fyller kriteriene (se over).

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage i bydelen der dere bor. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i kommunen der dere bor. 

Hovedopptaket pågår til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Du får svar på søknaden fra midten av mars til begynnelsen av juni. 

Suppleringsopptak

Opptak til barnehage skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til de som har søkt. Søknader for både barn med og uten barnehageplass blir behandlet i suppleringsopptaket, dersom barnehagen det er søkt til, får ledige plasser og skal gjøre opptak. 

Overflyttingsopptak

Du er med i overflyttingsopptaket dersom du har barnehageplass, men søker plass i annen barnehage. Skal du bytte barnehage bør du søke eller endre søknaden innen 1. januar. Overflyttingsopptaket skjer i januar og februar, med oppstart i ny barnehage fra august. Søknaden din blir behandlet i den barnehagen du har som alternativ én. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydelen blir prioritert.

For de kommunale barnehager er overflyttingsopptaket obligatorisk. Private barnehager kan velge dette selv. Ta kontakt med aktuell privat barnehage hvis du ønsker dette opptaket.

Ditt barns plassering på ventelisten til barnehager du har søkt til avhenger av:

 • antall søkere til den aktuelle barnehagen
 • antall søkere med prioritet

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

 • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én
 • du får tilbud om barnehageplass i ønsket barnehage nummer to eller tre, og ikke registrerer at du vil fortsette å stå på ventelisten til ønsket barnehage nummer èn
 • du ikke svarer på tilbudet om plass

Du kan akseptere eller avslå tilbud om plass i barnehagevalg nummer to eller tre, og fremdeles be om å fortsette å stå på ventelisten til førstevalget. Søknaden blir da vurdert i suppleringsopptaket.

Dersom du har en barnehageplass, men ønsker å søke plass i andre barnehager, må du registrere ny søknad eller gjøre endringer i den søknaden du allerede har. Du kan ikke gjøre endringer i søknaden din i perioden fra 2. mars til 1. juni. 

Endre barnehagesøknad (logg deg inn via ID-porten).

Klikk på initialene til barnet du ønsker å endre søknaden for.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om barnehageplass, kan du endre ved å trykke på "Rediger".

Dersom du har mottatt tilbud om barnehageplass på søknaden og fremdeles står på venteliste til valg nummer en, trykker du på "Forlat venteliste". Søknaden blir slettet, og du kan registrere en ny.

Hvis du ikke lengre ønsker å være søker til barnehage i Bergen, kan søknaden slettes. 

Om du har mottatt et tilbud om barnehageplass på søknaden, kan du selv slette søknaden ved å trykke på "Forlat venteliste".

Om du ikke har mottatt et tilbud og ønsker å slette søknaden, sender du melding til barnehagemyndighet via kontaktskjema og ber om å få slettet søknaden.

Alle som har søkt barnehageplass ved hovedopptaket, får svar mellom midten av mars og 1. juni. 

Barnehageplasser blir ledige når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august, når foreldre selv sier opp barnehageplassen eller når nye barnehager åpner. Du kan ta kontakt med barnehagene du har søkt plass i for å forhøre deg om ledige plasser. Vi kan ikke forutsi når du får plass i ønsket barnehage, eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledig kapasitet. Dette er avhengig av om barnehagen mottar oppsigelser i løpet av året.

Du mottar tilbud om barnehageplass i den digitale postkassen din (Digipost eller e-Boks). Du må åpne tilbudsbrevet der. Hvis du ikke åpner brevet, får du det IKKE sendt som papirpost. 

Hvis du ikke har digital postkasse, vil du inntil videre motta tilbudsbrev i Altinn. Hvis du ikke leser brevet i Altinn innen to dager, får du det tilsendt som papirpost.

Dersom du ikke har norsk fødselsnummer, kan du kontakte barnehagemyndigheten på kontaktskjema for å få tilsendt tilbudsbrevet på e-post. 

Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass. Når du aksepterer tilbud om barnehageplass, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått vedtektene. For eksempel kan reglene for oppsigelsestid variere mellom de ulike barnehagene. Ta gjerne kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.

Du svarer på tilbud om barnehageplass ved å logge inn i lenken under for å godta eller avslå tilbudet du har fått. 

Svare på tilbud om barnehageplass

Svarfristen er fem dager og er oppgitt i tilbudsbrevet du får. 

Dette er svaralternativene dine:

 • Du godtar eller avslår tilbudet om plass, og de andre ønskene i søknaden slettes.
 • Du godtar eller avslår tilbudet om plass og står samtidig på ventelisten til ditt barnehagevalg nr. 1.

Dersom du ikke besvarer tilbudet innen fristen, blir tilbudet og søknaden din slettet.

Ved hovedopptaket mister du retten til plass dersom du avslår tilbudet du får.

Du kan klage hvis du ikke innvilges plass i barnehagene på første- eller andrevalg i hovedopptaket, for eksempel om du mener barnehagen har foretatt opptak i strid med egne vedtekter.

Klagen må være skriftlig, den må vise hva du ønsker å klage på, og hva du ønsker endret.

Klagefristen er tre uker. Det vil si at vi må motta klagen din senest tre uker etter at du har fått tilbud om barnehageplass.

Du sender klagen på kontaktskjema eller som post til 

Byrådsavdeling barnehage og skole
Barnehagemyndigheten
Postboks 7700
5020 Bergen 

Barnehagemyndigheten i Bergen behandler klagen i samråd med barnehagene der du har søkt om plass. Dersom barnehagemyndigheten ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, oversendes klagen til sentral klagenemnd i Bergen kommune. 

Reglene om klagerett og klagefrist finner du i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak til barnehage §§ 6 - 9, og retten til begrunnelse i § 4.

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Hvis du har spørsmål om å søke barnehageplass eller endre søknaden din, kontakter du Innbyggerservice

Gjelder henvendelsen saker hvor du må oppgi barnets/foreldres personalia, som navn og fødselsdato/fødselsnummer, eller du vil sende dokumentasjon, kontakter du barnehagemyndighet via kontaktskjema.

Søk barnehageplass