Fem smilende jenter som sitter på en benk og ser mot kamera.

Det er nå mulig å søke redusert betaling for neste barnehage-, og SFO-år. For å kunne søke må du ha mottatt skattemelding 2022.

Inntektsgrenser for barnehage-/SFO-året 2023 - 2024

 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du:

 • har barn i barnehage som er 1 år og har husholdningsinntekt under 550.000 kroner.
 • har barn i barnehage som er 2-5 (6) år og har husholdningsinntekt under 615 590 kroner (gjelder fra august 2023)
 • har barn på SFO på 1. trinn og husholdningsinntekt under 350.000 kroner. Da kan du søke om ytterligere redusert betaling moderasjon.
 • har barn på SFO på 3.-4. trinn og inntekt under 539.916 kroner. 
   

Du må du legge ved dokumentasjon på hele husholdningens samlede inntekter. Dokumentasjonskrav er siste års skattemeldinger. Hvis skattemeldingen ikke stemmer med dagens inntekt, må du dokumentere dette.

Hvis du har vesentlig og varig nedgang i inntekt og den er endret siden siste års skattemelding, må du i tillegg til skattemeldingen legge ved dokumentasjon på ny inntekt.

 • de tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
 • vedtak fra NAV
 • vedtak om gyldig oppholdstillatelse
 • studentbevis eller bekreftelse på studier

Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Skattepliktige ytelser som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd er eksempel på inntekter som regnes med i grunnlaget. Det er bruttosats som må dokumenteres.

Barnetrygd, barnebidrag, stønad til barnetilsyn, sosialstønad og studielån for eksempel er skattefrie ytelser/overføringer som ikke regnes ikke med i inntektsgrunnlaget.

Bor du i Bergen kommune og har plass i barnehage og/eller SFO, kan du søke om redusert foreldrebetaling via Vigilo foreldreportal

 1. Logg inn på Vigilo foreldreportal med ID-porten.
 2. Når du kommer inn, ser du barna dine som har plass i barnehage eller SFO / skole. Kryss av for alle barn du søker for, velg “Søknader” i menyen, trykk på “Ny søknad” og velg "Redusert betaling".  

NB! Vigilo fungerer best med Chrome nettleser
Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter. 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en plass i barnehage/SFO og du har takket ja til plassen. 

Hvem kan søke?

Foreldre som søker må være registrert på samme adresse i folkeregisteret som barnet. Det er kommunen, som barnet er folkeregistret i, som behandler søknaden din.

Du må søke hver sommer

Du søker om prisreduksjon i Vigilo foreldreportal. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Er du kvalifisert for redusert foreldrebetaling, må du søke hvert barnehage-/SFO-år med ny dokumentasjon for inntekt.

Har du flere barn som begynner i barnehage eller SFO i perioden vedtaket gjelder for, må du søke også for dette barnet/disse barna.

Nedgang i inntekt?

Du kan søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig nedgang i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Når gjelder vedtaket fra?

Vedtaket om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter Bergen kommune har mottatt søknaden din med gyldig dokumentasjon. Får du plass midt i barnehage-/SFO-året, kan du søke redusert betaling. Søk seinest tre uker etter at du har takket ja til plassen. Ellers gjelder vanlige regler, det vil si fra måneden etter vi har mottatt søknaden. 

Dokumentasjon

For at søknaden din skal bli behandlet, må du legge ved nødvendig dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, minimum siste års skattemelding.  For mer informasjon se avsnittet “Legg ved dokumentasjon”. 

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden er tre uker. I perioder med stor pågang kan du påvente lenger saksbehandlingstid, men vedtaket er likevel gjeldende etter vanlig regelverk.

Kommunen gjør et enkeltvedtak når vi innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår rettighetene og pliktene dine.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret med begrunnelse.

Klagen sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon økonomi
Postboks 7700
5020 BERGEN

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt. 

Med "husholdning" mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Gratis kjernetid for barn i barnehage

Vedtak om redusert foreldrebetaling gir deg fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) fra august det året barnet fyller 2 år, og til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt under inntektsgrensen.

Gratis SFO-plass for barn på 1. trinn

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du har barn på SFO på 1. trinn og husholdningsinntekt under 350.000 kroner. 

Søskenmoderasjon

Familier som har tre barn eller flere i SFO, får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre. 

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:

 • For første barn må du betale vanlig pris.
 • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon.
 • For barn nummer tre og flere får du 100 prosent søskenmoderasjon.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.

Beregning av moderasjon

Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonene skal beregnes. Først beregnes inntektsmoderasjon. Deretter beregnes søskenmoderasjon. Til slutt beregnes gratis kjernetid.

For kommunale barnehager og SFO er det bystyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

Private barnehageeier sender ut faktura med redusert foreldrebetaling og pris til kundene sine. Private barnehager fastsetter prisen på barnehageplassen utfra forskrifter om betaling fra foreldre og maksimalpris. Bergen kommune refunderer moderasjonsbeløpene til de private eierne, som reduserer prisen på fakturaen til kundene sine.

For elever på 1. trinn koster hel plass 604 kroner. Redusert plass for elever på 1. trinn er gratis for alle.

Mat koster 310 kroner per måned, også for gratis redusert plass.

Gjelder fra august 2023
For elever på 2. trinn koster hel plass 604 kroner. Redusert plass for elever på 2. trinn er gratis for alle.

Mat koster 310 kroner per måned, også for gratis redusert plass.

Trenger du hjelp med søknaden, kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Brukerveiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO i Vigilo.

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Innbyggere i Bergen med plass i barnehage/SFO i annen kommune kan ikke søke i Vigilo, men må sende søknad via eget skjema: Skjema for søkere med barnehage/SFO-plass i en annen kommune .

Skjemaet skal kun benyttes dersom du har barnehageplass/SFO-plass utenfor Bergen kommune.

Om du bor i en annen kommune, men har plass i barnehage/SFO i Bergen, skal du søke til egen kommune.

 

Søk her om redusert foreldrebetaling