Kritt på asfast med tegning av regnbue og teksten verdens beste SFO.

SFO er et frivillig aktivitets - og omsorgstilbud før og etter skoletid for elever på 1. - 4. trinn og for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

Du kan søke om plass for barnet ditt i SFO på den skolen barnet er elev.  

SFO i Bergen kommune er åpen elleve måneder i året med unntak av fem planleggingsdager, julaften og nyttårsaften. SFO er stengt i juli måned, og juli er også betalingsfri måned.

Åpningstid på SFO er normalt mellom klokken 07.30 og 16.30.

Samarbeidsutvalget ved skolene (SU) kan vedta lokale åpningstider. For å finne ut hvilke åpningstider som gjelder ved den enkelte skole kan du gå inn på skolenes hjemmesider.

Samarbeidsutvalget (SU) skal også behandle plan for ferie og fridager ved den enkelte skole.

Plasstyper og priser 2024

 • Hel plass: Fullt tilbud i SFO sin åpningstid. Alle langdager (undervisningsfrie dager) er inkludert. 
  Pris pr måned: 3.114 kroner (639 kroner for trinn som har gratis kjernetid)
 • Redusert plass:  Inntil 60 prosent av hel plass på ordinære dager og langdager (undervisningsfrie dager). Skolene kan selv avgjøre hvordan oppholdstiden kan benyttes med utgangspunkt i lokale forhold.                         Pris pr måned: 2.476 kroner (gratis for trinn som har gratis kjernetid)
 • Morgenplass: Fra SFO åpner om morgenen til undervisning starter. Langdager (undervisningsfrie dager) er ikke inkludert.                              Pris pr måned: 1.168 kroner (gratis for trinn som har gratis kjernetid)
 • Dagplass: Den enkelte skole kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe spesielle situasjoner til det beste for eleven.                                                                                                                                       Pris pr dag: 357 kroner

Foreldrebetaling følger av Opplæringsloven § 13-7 og fastsettes av bystyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Prisjusteringer kan forekomme i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. 

Kostpenger

Kostpenger utgjør 340 kroner per måned. Kostpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i SFO. For morgenplass og dagplass betaler du ikke kostpenger.

Plasstyper som tilbys på SFO er forankret i "Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger".

Elever på 1. og 2. trinn får 12 timer gratis kjernetid på SFO. I Bergen kommune tilsvarer dette redusert plass. Følgende priser er gjeldende for elever med rett til gratis kjernetid:

 • Morgenplass: gratis
 • Redusert plass: gratis
 • Hel plass: 639 kroner pr. måned

Hel plass og redusert plass faktureres for kostpenger (340 kroner).

Fra august 2024 vil ordningen også bli gjeldende for elever på 3. trinn.

 • Du søker SFO-plass i menypunkt “søknader” i Vigilo foreldreportal.  Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foreldreportal finner du i eget avsnitt.
 • Tilbud om plass: Når søknad er behandlet, mottar du varsel om tilbud SFO-plass. Dette tilbudet må besvares i Vigilo foreldreportal før plassen er endelig tildelt. Det er kun personer med foreldreansvar som kan søke og svare på et tilbud om SFO-plass. Alle varsler sendes til din digitale postkasse (Digipost eller Altinn). Dersom du ikke har opprettet digital postkasse, blir svar sendt med vanlig brev. Du kan også se status for søknad i Vigilo foreldreportal.

Dersom du har problemer med å søke eller svare via den digitale løsningen, ta kontakt direkte med SFO på din skole . Du kan også få hjelp hos Innbyggerservice

Søknadsfrist

Hovedopptak foregår om våren forut for nytt skoleår. Du kan søke plass når som helst i løpet av skoleåret.

Saksbehandling

Rektor ved den enkelte skole er ansvarlig for opptak. Vedtak om SFO-plass er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Skolen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er sannsynlig at du får svar.

Klagemulighet

Klage på enkeltvedtak (opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan påklages etter Forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes skolen. Klagefrist er 3 uker. Endelig klageinstans er den kommunale klagenemda i Bergen kommune.

Søk SFO-plass

For å endre eller si opp SFO-plass går du inn i Vigilo foreldreportal i menypunkt “søknader” . Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foreldreportal finner du i eget menypunkt.

Endring av plass

For å endre plasstype søker du endring av nåværende SFO-plass. 

Oppsigelse av plass

For å si opp plassen søker du oppsigelse av nåværende SFO-plass. Det regnes en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er sendt. 

Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Endring fra hel plass til redusert plass/morgenplass regnes som oppsigelse av den hele plassen, og følger samme regler for oppsigelsestid. Ved oppsigelse etter 1. april, må plassen betales til og med juni måned. 

Endring av plasstype og oppsigelse i løpet av skoleåret må søkes om elektronisk via Bergen kommunes hjemmeside

Endre eller si opp SFO-plass 

 

Redusert betaling

Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 570 900 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO:

 • Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens skattepliktige inntekt.
 • Gratisplass på SFO som gir barn i 1. klasse rett til en gratis SFO-plass dersom husholdningens skattepliktige inntekt er under 350.000 kroner.
 • Søskenmoderasjon som gir familier med mer enn to barn i SFO 25 prosent reduksjon i foreldrebetalingen fra og med barn nummer tre. Denne beregnes automatisk.

Du finner mer informasjon om disse tre ordningene og om hvordan du går frem for å søke via denne lenken: Redusert foreldrebetaling i SFO

Fakturering av SFO-plass

Faktura sendes ut digitalt dersom du har laget avtale om dette i egen bank; hvis ikke sendes den som vanlig brevpost. Det er også mulig å logge seg inn på "Min side" øverst til høyre på kommunens hjemmeside for å finne oversikt over alle kommunale fakturer.

Dersom du har andre spørsmål om SFO-faktura, finner du mer informasjon på siden Fakturering og betaling av skolefritidsordning - SFO.

 • Skriv inn adressen vigilo.no/bergen i din nettleser eller følg lenken (Vigilo fungerer best i Chrome-nettleser.)
 • Velg "Logg inn" og logg inn med elektronisk ID, for eksempel Bank-ID.
 • Søknad om SFO-plass: i foreldreportalen velger du det barnet du skal søke SFO-plass for og velger "søknader" i menyen til venstre. Valget "søk SFO-plass" dukker da opp; klikk her og fyll ut nødvendig informasjon før du sender søknaden. Ta kontakt med SFO på din skole hvis du har spørsmål eller opplever problemer.
 • Dersom du skal søke om endring av plasstype eller oppsigelse av plass følger du samme prosedyre for innlogging. I menyen til venstre velger du “søknader” og kan deretter velge “endring av SFO-plass” eller "oppsigelse av SFO-plass. 
 • Vigilo appen for smarttelefon kan ikke brukes for å søke om SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass.

Ofte stilte spørsmål

Jeg får logget inn men får ikke opp mine barn og søknad om SFO-plass. Dette kan skyldes at:

 • barnet ikke er skrevet inn på skolen
 • familien bor ikke i Bergen kommune/skal flytte hit, og det er derfor ikke informasjon om familien i systemet ennå.
 • du ligger ikke registrert med foreldreansvar til barnet i sentralt folkeregister og da heller ikke i Vigilo.
 • Det kan også være andre årsaker, ta kontakt med skolen som har rutiner for å håndtere disse sakene.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen

Vigilo foreldreportal - søknad, endring og oppsigelse av plass