Bergen kommune har et fagteam med spesialkompetanse innen autismespekterforstyrrelser. Teamet kan veilede foresatte og ansatte i barnehager og skoler.  Veiledningen legger vekt på barnets språk og kommunikasjon, lek og sosiale ferdigheter. 

Foresatte, barnehage eller skole tar kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i egen bydel, som vurderer behovet for henvendelse til Fagteam autisme.

Det lokale PP-kontoret kan i mange tilfeller veilede om autismespekterforstyrrelser. Fagteam autisme bistår når det er behov for særskilt veiledning av barnehage eller skole, der disse ikke innehar kompetansen fra før. Teamet ønsker å nå barn i førskolealder og komme tidlig inn med intensiv trening og opplæring i samarbeid med foresatte og barnehagens personale.

Fagteam autisme er en tjeneste som omfatter hele byen, men er organisert under Pedagogisk psykologisk senter Nord (PPS nord).

Ta kontakt med ditt nærmeste PPS-kontor for mer informasjon: