kommunal bolig

Bergen kommune har cirka 3.600 ordinære kommunale utleieboliger som blir leid ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i alle bydeler.

Kommunal utleiebolig er for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Som hovedregel må søker være fylt 18 år.  I tillegg må du ha hatt folkeregistrert adresse i Bergen kommune hele det siste året.

Kriterier knyttet til bosituasjon

Du må være uten egnet bolig. Dette betyr at du eller dere:

 • Bor midlertidig hos andre, på hospits, på institusjon eller lignende.
 • Bor på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er mindre enn seks måneder igjen av leietiden.
 • Bor i bolig som er klart uegnet på grunn av helse- eller familiesituasjon. Dette gjelder også ved søknad om bytte av kommunal utleiebolig.

Andre kriterier

Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Har du misligholdte låneforpliktelser, uoppgjort husleie eller krav om tilbakebetaling av bostøtte til kommunen, stilles det krav til at gjelden er betalt tilbake eller at det er inngått en nedbetalingsavtale. Tidligere brudd på leiekontrakt som førte til utkastelse, vil medføre karantenetid på inntil ett år.

Inntektsgrenser for å kunne søke

Det er en øvre inntektsgrense for å søke. Inntektsgrensene er basert på brutto årsinntekt, og blir regulert i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G). 

 • Husstander med  én person:   3,5 * G
 • Husstander med to personer: 4,0 * G
 • Husstander med tre personer: 4,5 * G
 • Husstander med fire personer: 5,0 * G

​Retningslinjene ved tildeling av kommunale utleieboliger ble vedtatt av Bergen Bystyre 19. oktober 2016. Saksnummer 268-16.

 

Når du skal søke fyller du ut Elektronisk søknadskjema.   

​Det er viktig at du svarer på alle spørsmål og legger ved dokumentasjon om inntektsforhold og nåværende boforhold.

Fyller du kriteriene for å få tildelt kommunal bolig vil saksbehandler kontakte deg.

Du kan få hjelp til å søke hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Skal du ettersende informasjon eller vedlegg, gjør du dette via Min kommune.

Har du ikke mulighet for å levere dokumentasjon digitalt, kan du sende det til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen eller henvende deg til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Du har rett til å klage på vedtaket. Du kan klage elektronisk via Min Kommune

Klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaket. Klager som kommer for sent blir avvist. Klagen bør være begrunnet. Legg ved dokumentasjon du tenker er relevant for klagen.

Hva skjer når du har klaget?

 1. Boligetaten kan omgjøre vedtaket, du får da et nytt vedtak
 2. Boligetaten omgjør ikke vedtaket og saken legges fram for klagenemnden for endelig behandling.

Blir søknaden innvilget vil du komme på venteliste for kommunal utleiebolig. 

Det kan være lang ventetid på å få tilbud om bolig. Det er fordi vi har flere søkere enn antall ledige boliger.

Du må fornye søknaden hver sjette måned hvor du bekrefter at du fremdeles trenger en kommunal utleiebolig. Dette gjør du ved å fylle ut Elektronisk søknadskjema.

Boligetaten gjør en ny vurdering om du fremdeles kan stå på ventelisten for kommunal utleiebolig.​ 

 

 

Når du har fått brevet om tildeling av bolig kan du ta kontakt med utleier for å avtale visning. Du finner navn og kontaktinformasjon til utleier på tildelingsbrevet.

Du må fylle ut og levere svarskjema som ligger ved tildelingsbrevet. Fristen for å svare er vanligvis 7 dager. Du finner mer informasjon i svarskjemaet om hvor du skal levere det.

Hvis du takker ja til tilbudet:

 • Du får skrive kontrakt med utleier når boligen er klar for innflytting. Standard kontrakt er på inntil 3 år.
 • Depositum må være ordnet før du kan skrive kontrakt og flytte inn. Vi godtar garanti fra NAV. 
 • Du må ha med og vise fram legitimasjon når du skal skrive kontrakt.  
 • Du må si opp nåværende leieforhold dersom du har et leieforhold. Dette gjelder også kommunale boliger. 

Hvis du takker nei til tilbudet:

Du får bare 1 tilbud om bolig. Du vil gå ut av ventelisten hvis du takker nei til tilbudet og får en karantenetid på 1 år før du kan søke på nytt.

Dersom boligen du har fått tilbud om ikke er egnet i forhold til sykdom eller lignende, kan Boligetaten gjøre unntak fra denne reglen.

Leiekontrakten i kommunale utleieboliger er på inntil tre år. Du kan søke om forlengelse av leiekontrakten når det er 6 måneder igjen av leietiden.

Dette gjør du ved å fylle ut ​​ved å sende inn elektronisk søknad om forlengelse av leiekontrakt.

Hva skjer når du har søkt?

Boligetaten vil da gjøre en ny vurdering med tre ulike resultat:

 1. Kontrakten blir forlenget med tre nye år
 2. Kontrakten blir ikke forlenget og du må flytte ut innen utløpsdato i leiekontrakten.
 3. Kontrakten blir ikke forlenget, men du får tilbud om en mindre bolig

Du kan søke om bytte hvis:

 • Boligen er for liten eller for stor i forhold til størrelsen på husstanden. Normen for familier med barn er 3 rom og større
 • Sykdom gjør at boligen du bor i ikke lenger er egnet. Forholdene må da dokumenteres med for eksempel en legeerklæring

Du kan ikke søke om bytte hvis dette gjelder:

 • standard på boligen
 • bydelen du bor i
 • bomiljø

Det legges til grunn en streng behovsvurdering av alle søknader om bytte av bolig.

Når du skal søke om bytte av bolig må du fylle ut Elektronisk søknadskjema.

 

Elektroniske dokumenter er tilgjengelig for deg på Min Kommune. Her vil du finne elektroniske søknader, vedtak, klager, mangelbrev samt annen elektronisk post fra Boligetaten.

 

Spørsmål: Kan jeg søke om bolig fra kommunen?

Svar: Bor du i Bergen og trenger hjelp til å finne et sted å bo kan du søke. Se under fanen - Hvem kan søke kommunal utleiebolig. 

Spørsmål: Når kan jeg søke om bytte av kommunal bolig?

Svar: Du kan søke bytte når boligen er for liten, for stor eller uegnet på grunn av sykdom. Du bruker samme skjema som ved søknad om bolig.

Spørsmål: Kan jeg få snakke med en saksbehandler?

Svar: Ring Innbyggerservice 55 56 65 76. De vil sende melding til saksbehandler som vil kontakte deg innen 48 timer.

Spørsmål: Kan jeg få depositum av Boligetaten?

Svar: Det fremkommer av tildelingsbrevet om du kan søke eller ikke. Det er kun noen få av de kommunale boligene vi kan gi depositumsgaranti. Dersom du ikke selv kan ordne med depositum, kan du søke om garanti fra NAV.

Spørsmål: Jeg ønsker å si opp leieforholdet.

Svar: Leieforholdet må sies opp hos den du har kontrakt med og betaler husleie til. Leier du hos  Etat for boligforvaltning kan du si opp her.  

Dersom du leier av BOB, Selvaag, OBOS, Vestbo, Ragde, Utleiemegleren, Bolig for alle eller Konsul Børs gate 24-26, finner du kontaktinformasjon på husleiekontrakten.

Spørsmål: Jeg ønsker å klage på bråk fra naboer eller på forhold i leiligheten

Svar: Problemer med naboer eller forhold ved boligen må du ta opp med utleier. Etat for boligforvaltning har eget skjema som du finner her.

For andre utleiere finner du kontaktinformasjon i leiekontrakten. 

Etat for boligforvaltning eier, drifter, forvalter og leier ut kommunale boliger og andre botilbud i Bergen kommune. I tillegg setter de i verk bolig- og miljøforbedrende tiltak.

På hjemmesiden til Etat for boligforvaltning kan du finne følgende skjema:

 • Skjema for å si opp leieforholdet
 • Søknad om opptak av husstadmedlem
 • Søknad om at en annen overtar leieforholdet i kommunal utleiebolig
 • Søknad om fremleie av kommunal utleiebolig
 • Klage på leieforhold i kommunal utleiebolig
 • Meld fra om feil på kommunal utleiebolig

På hjemmesiden finner du informasjon om hvordan du kontakter Etat for boligforvaltning, åpningstider og nummer til vakttelefon.
 

Saksbehandlerne har taushetsplikt, og opplysningene i søknaden lagres også etter at kundeforholdet er over. Du kan få innsyn i opplysningene som er registrert på deg og eventuelt kreve å få rettet opp gale opplysninger.

Du melder fra til Boligetaten hvis 

 • du har funnet en bolig selv 
 • inntekten endrer seg 
 • livssituasjonen ender seg  
 • du har fått ny postadresse/kontaktinformasjon 
   
Elektronisk søknadsskjema