Etat for psykisk helse og rustjenester har rundt 350 plasser i ulike og tilrettelagte botilbud. Botilbudene har varierende grad av tjenesteyting for personer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser.

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Søkere må være diagnostisert av den psykiatriske spesialisthelsetjenesten og den medisinske og sosiale situasjonen må være kartlagt. Den første behandlingsfasen skal være gjennomført før søknad blir sendt. Det må være grunn til å tro at lidelsen vil være langvarig og at botilbudet vil være nødvendig for å mestre det å bo selvstendig. 

Husleieavtale blir etablert etter Husleielovens §11-1 "Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet". Søker må være villig til å inngå individuell avtale om hjelp og forplikte seg til den.

For bosentre og enheter i sykehjem gjøres vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven og betales etter Vederlagsforskriften for opphold i institusjon.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadene behandles av

Psykisk helse og Rustjenester, Forvaltningsenhet, 
Bontelabo 2
5003 BERGEN

Det er ønskelig at søknad sendes med skjemaet som du finner under.

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det er en mulighet for at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få denne ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er antatt at vedtaket blir fattet.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknad om tilrettelagt botilbud - psykisk helse