Startlån

Startlån er for deg som ikke får lån til å kjøpe eller å beholde en nøktern og egnet bolig.

Startlån gis til kjøp av brukt eller ny bolig, til refinansiering , til å utbedre eller til å tilpasse bolig. 

Varig økonomisk vanskeligstilte kan bli vurdert for boligtilskudd til etablering eller tilpasning. 

Startlån og tilskudd for kjøp eller utbedring av bolig

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Startlån kan óg bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig. Varig økonomiske vanskeligstilte kan søke tilskudd til etablering og tilpasning

KRITERIER OG VILKÅR FOR Å SØKE STARTLÅN OG TILSKUDD

Målgruppen for startlån er de som ikke får lån, eller har langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lån, i vanlig bank. 

Dette kan være:

  • økonomisk vanskeligstilte husstander
  • barnefamilier med lav inntekt, herunder enslige forsørgere
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 

Manglende egenkapital for å kunne få lån i bank er ikke i seg selv tilstrekkelig for å få Startlån.

Bergen kommune har øvre inntektsgrenser for hvem som anses for å være økonomisk vanskeligstilte husstander ( se brosjyre). 

Du må benytte deg av muligheten til å spare dersom du har økonomi til det etter at alle nødvendige utgifter til livsopphold er dekket.

Inntektsmuligheten relatert til helse og livssituasjon må være utnyttet fullt ut.

Husstandens inntekt må være stabil og forutsigbar over tid. Husstanden må ha betjeningsevne for lån til bolig etter at utgifter til livsopphold og øvrige utgifter er dekket.

Hvem kan søke?

Søkere må være over 18 år, ha permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett i Norge, samt ha mottatt siste års skattemelding

Ektefeller, samboere og registrerte partnere må søke sammen, også i tilfeller der man ikke bor sammen på søknadstidspunktet. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen

Alle medlemmer i husstanden må fremkomme i søknaden

Hva kan jeg få startlån til?

Du kan få startlån til:

  • kjøp av bolig
  • refinansiering med pant i egen bolig 
  • overta bolig
  • tilpasning/utbedring av bolig

Boligen må ligge i Bergen kommune, og være godkjent som helårsbolig. Det er en forutsetning at du selv bor i boligen. Hvis du flytter ut må du innfri lånet.

Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Bergen med hensyn til pris, størrelse og standard. Bergen kommune har tak på hvor mye boligen kan være verdt og hvor mye en kan låne, avhengig av hvor stor familien er.

For veiledende maksimal låne- og kjøpesum se brosjyre.  

Egenkapital over Folketrygdens grunnbeløp G ( ca 110.000 kroner) må benyttes til kjøp av bolig. Dette gjelder også hvis du eier annen eiendom i Norge eller utland.

Startlån kan bli gitt til refinansiering av gjeld hvis du står i fare for å miste boligen på tvangssalg. All usikret gjeld må være med i en refinansiering og lånet må sikres innenfor boligens verdi.  

Startlån kan bli gitt til utbedring og tilpasning av bolig på grunn av nedsatt funksjonsevne, som er hensiktsmessig og nødvendig for å bli boende i boligen. Det gis ikke lån til ordinær oppussing

Har du behov for å tilpasse bolig anbefales det at tar kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen slik at de kan vurdere hvilke tilpasninger som er nødvendig og hensiktsmessig for at boligen skal være egnet for deg. 

Etableringstilskudd

Varig økonomiske vanskeligstilte husstander med lave inntekter kan bli vurdert for  etableringstilskudd, slik at de sammen med startlån kan få mulighet til å kjøpe eller beholde en egnet og nøktern bolig.  

Etableringstilskudd kan også bli gitt til utbedringer av bolig hvor dette er helt nødvendig for å kunne bli boende i boligen og man ikke har betjeningsevne for lån.

Etableringstilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som kan gis som regel sammen med startlån. Tilskuddet skal betales tilbake til Bergen kommune ved overdragelse av boligen ved salg, arv, gave eller lignende.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd blir gitt til nødvendige og hensiktsmessige tilpasninger i boligen på grunn av redusert funksjonsevne. Ordningene er strengt behovsprøvd. Tilpasningstilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som kan gis sammen med startlån eller alene. Tilskuddet nedskrives med 10% for hvert hele år man bor i boligen. Restbeløpet skal betales tilbake til Bergen kommune ved overdragelse av boligen ved salg, arv, gave eller lignende.

En uttalelse fra ergoterapeut eller tilsvarende om behovet for tilpasning må legges ved søknadsskjema. 

Har du behov for profesjonell hjelp til å planlegge tilpasning av bolig, kan du søke om tilskudd til prosjektering og utredning. En uttalelse fra ergoterapeut eller tilsvarende om behovet for tilpasning må legges ved søknadsskjema.   

Det kan gis inntil 20 000 kroner i tilskudd til utredning og inntil 20 000 kroner i tilskudd til prosjektering. Ordningen er ikke økonomisk behovsprøvd.

Ytterligere informasjon om ordningen finnes på søknadsskjema. 

Kommunens søknadsskjema finnes her.

 

Det er ingen søknadsfrist og søknadene blir behandlet fortløpende.

Du må søke elektronisk via Husbanken sin nettside. Link til elektronisk søknad finner du nederst på siden.

Har du har verge eller mangler BankID må du ta kontakt med oss slik at vi kan gi verge eller en medhjelper tilgang  til å søke for deg.

Alle inntekter, faste utgifter og formuesforhold må oppgis og dokumenteres.  Andre relevante opplysninger som belyser den økonomiske og sosiale situasjonen bør oppgis. 

Helsemessige og sosiale utfordringer som gjør at du/dere har behov for en tilrettelagt og stabil bolig, må dette oppgis dette i søknaden under særlige opplysninger. Dette må også dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Vedtak blir fattet i henhold til gjeldende regler.

Startlånet kan du nedbetale over inntil 30 år. I særlige tilfeller kan lånet bli innvilget med 50 års nedbetalingstid. Du kan velge flytende eller fast rente. Renten følger Husbankens rentefot tillagt 0,25 prosent.

Etableringskostnad pr 1. november 2022 er 3 517 kroner og termingebyret er 70 kroner. Beløpene justeres årlig.

Når søknaden er mottatt hos Boligetaten blir det sendt ut et brev om at søknaden er mottatt, og en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Er det behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, vil det bli sendt ut en melding via søknaden om dette.

Mottar vi ikke etterspurt dokumentasjon innen fastsatt tid etter at meldingen er sendt ut, vil søknaden automatisk bli avvist.

Når søknaden er tilstrekkelig opplyst og dokumentert, blir det fattet et vedtak.

Er vilkårene oppfylt vil det bli fattet et vedtak med et finansieringsbevis  som angir hvor mye du kan låne. Først da kan du begynne å se etter bolig og legge inn bud. Er du usikker om budet/boligen vil bli akseptert av Boligetaten, er det viktig å kontakter oss før du legger inn bud.

Har du en konkret bolig du ønsker å kjøpe, overta eller refinansiere , vil det  fattes et vedtak knyttet til denne boligen.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil variere. Hvis søknaden ikke kan bli behandlet innen én måned, vil du få skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst når det er antatt at søknaden blir behandlet.

Bergen kommune benytter Intrum AS, avdeling for låneadministrasjon, til å forvalte lånene våre. 

Når du har kjøpt bolig er det Intrum As som vil ta seg av utarbeiding av lånedokumenter, utbetaling av lån fra kommunen, fakturering, purring og besvarer spørsmål om lånet og betaling av lån.

Har du fått vedtak om finansieringsbevis og ønsker å forlenge dette, kan du søke elektronisk om forlengelse ved å bruke linken under.

Elektronisk skjema forlengelse finansbevis

Husk å legge med dokumentasjon!

Hvis du har behov for hjelp til å søke elektronisk, ta kontakt med Innbyggerservice tlf: 55 56 55 56.

Er du verge eller mangler Bank id kan du ta kontakt med oss for å få hjelp på telefon 55 56 65 76.

Klagen må vise til hvilket vedtak du klager på og hvilke endringer du ønsker. Det er ikke nødvendig at du begrunner klagen din, men det er en fordel for deg at vi får dine synspunkt på hvorfor du mener vedtaket er feil.

Du kan klage på tre måter:

- Sende inn et vedlegg via søknaden ( www.Husbanken.no) . Det må fremgå at dette er en klage.

- Ved å logge deg inn på «Min side» på Bergen kommunes nettsider. Det kreves at du logger deg på via ID-porten. Under «Mine saker» finner du saken din, og kan velge «klage».

- Sende per post til Boligetaten. Husk at klagen må være underskrevet av deg eller din verge/fullmektig 

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Hvis du ikke får medhold, blir klagen sendt videre til kommunens klagenemd som vurderer saken din på nytt. 

For å søke startlån og tilskudd må du ha en sikker elektronisk ID, en BankID.

Har du ikke BankID, og kan ikke få det?

Da kan du få en medhjelper til å søke på vegne av deg 

Medhjelper eller verge kan kontakte Boligetaten på telefon 5556 6576.  

Boligetaten kan, etter å ha fått kopi av vergefullmakt eller fullmakt til medhjelper, gi  verge/medhjelper tilgang til å søke elektronisk på vegne av andre.

Har du spørsmål om pålogging eller BankID, finner du mer informasjon på Norge.no. Du kan også kontakte brukerstøtte på tlf. 800 30 300 (Norge.no) eller se Husbanken sin nettside.

Forlengelse av finansieringsbevis 

Verger og personer uten BankID kan bruke følgende skjema:

Husk å legge ved dokumentasjon.

Avdragsutsettelse

Ved avdragsutsettelse utover 4 måneder eller du har hatt avdragsutsettelse nylig (siste 6. mnd.) kan du fylle ut søknadsskjema og legge ved dokumentasjon på dine utgifter og inntekter. 

Hvis du har behov for hjelp til å søke elektronisk, ta kontakt med Innbyggerservice tlf: 55 56 65 76.

Bergen kommune bruker Intrum AS (tidl. Lindorff AS), avdeling Låneadministrasjon i Trondheim til å forvalte lånene våre. 

Intrum tar seg av utbetaling av startlån og boligtilskudd fra kommunen når du har kjøpt bolig

Intrum sender ut faktura for betaling på lånet, og all innbetaling og innfrielse skjer til Intrum. 

Faktura sendes ut minimum tre uker før forfall, og inneholder følgende opplysninger:

- lånenummer og kontonummer for innbetaling

- terminbeløp spesifisert i renter, avdrag og omkostninger.

Ved manglende betaling sender Intrum ut purring og inkassovarsel.

Vi benytter ikke Intrum sine inkassotjenester, men bruker Bergen kommune avdeling for Innkreving , til disse oppgavene.

Alle henvendelser vedrørende lånet rettes til Intrum AS, Avdeling låneadministrasjon.

Du kan kontakte Intrum via:

MIN SIDE: Pålogging skjer via www.intrum.no / MinSide ved hjelp av BankID.  Her du kan se opplysninger om lånet ditt og stille spørsmål direkte til Intrum AS.

TELEFON: 73 54 23 20

EPOST: laaneadm@intrum.com

POST:  Intrum AS, Låneadministrasjon, 7485 Trondheim

Endring av lånevilkår

 

Fast rente

Bergen kommune tilbyr fastrente med 3, 5 og 10 års binding.

Fastrente satsen følger Husbanken sin rente med et påslag på 0,25%.

Se mer informasjon: www.husbanken.no

Ønsker du fastrente ta kontakt med Intrum AS.

Overta lånet alene

Du kan søke om å ta over startlånet alene ved samlivsbrudd når en av kredittakerne ønsker å ta over boligen og kredittansvaret alene. 

Startlån er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å betjene lånet alene. Søknad om endring av kredittakeransvar er behovsprøvd med samme vurderingskriterier som ved kjøp av bolig, både når det gjelder målgrupper, inntektsgrenser og betjeningsevne for kreditt

Du må sende oss en skriftlig henvendelse hvor du legger ved dokumentasjon på inntekter og utgifter samt skifteavtale.

Skal det også søkes om nytt startlån til å kjøpe ut en medlåntaker/medeier i tillegg til å ta over løpende startlån, må det sendes ny søknad om startlån via www.husbanken.no.

Endring av pantesikkerhet

Ved opplåning i annen bank vil banken kunne kreve endringer av pantesikkerheten for startlån.

Nedkvittering av pant

Banken skal her ha pantesikkerhet etter pantesikkerheten for startlån

Boligetaten vil som regel godta nedkvittering av pant hvor restgjeldserklæring ikke er nok. Søknad sendes til Boligetaten via post eller min side på bergen kommune sin nettside vedlagt en bekreftelse fra bank. Intrum As vil foreta selve nedkvitteringen mot et gebyr. 

 Prioritetsvikelse. 

Banken vil her ha pantesikkerhet før pantesikkerheten for startlån.

Bergen kommune godtar som hovedregel ikke søknader om prioritetsvikelse da dette gir oss en dårligere sikkerhet en avtalt.

Unntak gjøres hvor man flytter boliglån fra en bank til en annen og den nye banken trer inn i eksisterende pant uten at pantebeløpet økes. 

 Unntak gjøres også hvor banken gir lån til nødvendig utbedring av bolig og refinansiering av gjeld for å forhindre tvangssalg av bolig.

Det forutsettes av Bergen kommune fortsatt har pantesikkerhet godt innenfor boligens verdi og at låntaker har økonomi til økt lån.

Det gis ikke prioritetsvikelse dersom man ønsker å låne opp i banken til formålene refinansiering, billån samt generell oppussing.

Søknad sendes til Boligetaten via post eller min side på bergen kommune sin nettside. vedlagt skattemelding, siste lønnsslipp, oppdatert verdivurdering bolig, kostnadsoverslag for nødvendig utbedring og en begrunnelse for søknaden.

Intrum As vil foreta selve nedkvitteringen/prioritetsvikelsen mot et gebyr. 

Overføre lånet til ny bolig

Man kan ikke overføre lånet til en ny bolig i Bergen kommune. I utgangspunktet gis startlån til kjøp av bolig kun en gang. Unntak kan gjøres hvis endringer i størrelsen på husstanden har endret seg eller at helsesituasjonen har endret seg, slik at dagens bolig ikke lenger er egnet for husstanden.

Det må da søkes om nytt startlån og de samme vilkårene vil gjelde som ved kjøp av bolig.

Til orientering så tilbyr Bergen kommune ikke mellomfinansiering. Du må derfor søke banker om mellomfinansiering.

 

Dersom du har inntektsnedgang eller har uforutsette utgifter som gjør at du ikke får betalt ordinært terminbeløp, kan du søke om avdragsutsettelse på startlånet ditt. 

Startlånet ditt skal minimum betjenes med månedlige renter og terminomkostninger.

Du kan ta direkte kontakt med Intrum for avdragsutsettelse inntil 4 måneder.

Ved avdragsutsettelse utover 4 måneder eller du har hatt avdragsutsettelse nylig (siste 6. mnd.) må du søke om dette elektronisk og legge ved dokumentasjon på dine utgifter og inntekter. 

Søknad om avdragsutsettelse

Bergen kommune bruker Intrum AS (tidl. Lindorff AS), avdeling Låneadministrasjon i Trondheim til å forvalte lånene våre. 

Saldoforespørsler og melding om innfrielse, benytt epost:

saldolaan@intrum.com

Elektronisk skjema startlån