Bostøtte fra Husbanken

ADVARSEL! 

Flere har mottatt en falsk e-post som utgir seg for å være fra Husbanken. E-posten forteller at du kvalifiserer til boligstøtte og at du har penger til gode. I e-posten er det en lenke til en nettside som utgir seg for å være Altinn, og et engangspassord. Du må ikke prøve å logge inn på nettsiden!

Bostøtte fra Husbanken er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander som har lave inntekter og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider i behandlingen av bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, mens kommunen behandler selve søknaden og har kontakt med deg som søker.

Støtte til strømutgifter i 2023

De midlertidig økte satsene for bostøtte videreføres til og med juni 2023. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter blir gitt for perioden desember til og med april, og utbetales i januar til og med mai.

De midlertidige satsene gjør inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

Personer som får utbetalt bostøtte for desember til og med april, får 1500 kroner i støtte til strømutgifter. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm. 

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så den ekstra strømstøtten blir utbetalt i januar til og med mai.

På Husbanken sine nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte med krav til husstanden, krav til boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

https://www.husbanken.no/person/bostotte/

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Den gir en indikasjon på hvor mye du kan regne med å få i bostøtte.

Husbankens bostøttekalkulator

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har oppgitt i søknaden. 

Dette er linken i Husbanken hvor du melder endringer

Det er viktig at kontonummer er registrert i bostøttesystemet til Husbanken. Har du en aktiv søknad kan du legge inn eller endre kontonummer ved å logge inn på “Min bostøtte”.

Link til siden hvor du kan endre kontonummer

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned. Dersom du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. 

Får du avslag på grunn av høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned i tre måneder.

Søkere som bor i bokollektiv kan ikke søke elektronisk, men må sende inn manuellt søknadsskjema. I tillegg til søknadsskjemaet må du også sende inn et tileggsskjema med opplysninger om bokollektivet.

Begge skjemaene finner du på lenkene under.

Manuell søknad om statlig bostøtte

Tilleggskjema for bokollektiv

Skjemaene sammen med kopi av leiekontrakt sender du til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen. 

 

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har tre ukers frist til å klage etter at du mottok vedtaket. 

Klage skjema finner du på https://husbanken.no/person/bostotte/klage/

Spørsmål: Utbetaling skjer den 20. i måneden, hva når denne datoen kommer i en helg eller helligdag ?

Svar: Dersom den 20. faller på en helg eller helligdag, er utbetalingsdato første virkedag FØR helgen eller helligdagen.

----

Spørsmål: Dersom jeg får endring i inntekt hvor skal jeg oppgi dette ?

Svar: Månedlige inntekter som lønn, pensjon, stønad og annet blir jevnlig hentet inn fra skatteetaten sin a-ordning så dette trenger du ikke melde fra om.

----

Spørsmål: Inntekter som renter,  personinntekt for selstendig næring, inntekt fra utlandet og inntekt fra utleie må jeg oppgi dette og hvor skal det meldes ?

Svar: Meldepliktige inntekter som nevnt i spørsmålet over må du oppgi da disse ikke blir automatisk innhentet. Du melder fra om dette ved å logge inn på din side i Husbanken og legge inn inntektene der. Inntektene oppgir du med forventet størrelse per 31.12 i inneværende år.

 

Det er tre måter å sende inn dokumentasjon på en søknad om bostøtte.

  1. Dersom du har søkt elektronisk kan du logge på Min bostøtte hos Husbanken hvor du laster opp et nytt vedlegg på søknaden din. Min bostøtte finner du på Husbanken.no
  2. Har du mottatt et brev fra fra Boligetaten kan du logge inn på Min side som du finner øverst i høyre hjørne på alle Bergen kommune sine hjemmesider. Velg "kommentar til saken" og last opp dokumentasjonen du skal ettersende.
  3. Dersom du ikke kan benytte noen av de løsningene som er skissert over, må du sende dokumentasjonen i posten til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen eller levere det direkte hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Hvis skatteoppgjøret viser at du hadde annen inntekt eller formue enn den Husbanken brukte i beregningen av bostøtte samme år, beregner vi bostøtten på nytt. 

Husbanken  krever tilbake hvis du har fått for mye, og etterbetaler hvis du har fått for lite.

Mer informasjon om etterkontroll finner du på denne linken i Husbanken

Elektronisk søknad om bostøtte fra Husbanken