Ledsagerbevis skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ta med seg ledsager uten ekstra kostnader.

Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig. Hensikten med ordningen er at du skal slippe å betale for ledsageren som du, på grunn av din funksjonsnedsettelse, må ha med deg på steder der andre normalt kan gå alene. 

Ledsagerbeviset gjelder over hele landet. De fleste tilbydere opplyser om dette med logoen for ledsagerbevis. Her finner du oversikt over steder i Bergen som godtar ledsagerbevis

Det er opp til  den enkelte arrangør å tillate ledsager.  I noen tilfeller vil det derfor ikke være mulig å ha med seg ledsager selv om lokalet, for eksempel et kulturhus, vanligvis godtar ledsager på sine egne arrangementer.

Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.

Ledsagerbevis tildeles personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. 

For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse. Det vi si at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen.

Du finner søknadsskjema nederst på denne siden.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Informasjon om søknad og vedlegg

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt dersom den som søker om ledsagerbevis er over 18 år.  

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak.

1 stk PASSFOTO må leveres sammen med  søknaden. 

Er ledsagerbeviset gått ut på dato, sendes det gamle ledsagerbeviset sammen med ny søknad. Søknad om nytt ledsagerbevis kan sendes tidligst 4 uker før det gamle ledsagerbevisets gyldighetsdato.

Hvis du har mistet ledsagerbeviset ditt, kan du kontakte   vurderingskontoret eller den forvaltningsenheten i kommunen der du har fått beviset.

Du betaler ikke for ledsagerbevis.

Beviset gir ledsageren fri eller rabattert billett til arrangementer og offentlig transport. Selv betaler du ordinær billett, ev. honnør.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste men tildeles etter kommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

 

Søknadsskjema for ledsagerbevis