Bildet viser et rom med en seng på institusjon.

Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet. Egenbetaling gjelder også dersom du er tildelt plass i annen boform med pleie- og omsorgstjenester hele døgnet. 

Pris for dag- og korttidsopphold inntil 60 døgn

 • For dagopphold på institusjon må du betale kroner 105 per dag.
 • For korttidsopphold på institusjon må du betale kroner 185 per døgn.
 • Døgnsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret.

Pris for langtids- og korttidsopphold over 60 døgn

 • Egenbetaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold.
 • Du må derfor fylle ut et skjema med opplysninger om personalia.
 • I Bergen kommune er det Etat for vurdering og rehabilitering v/egenbetalingsgruppen som fatter vedtak om egenbetaling.

Deling av dobbeltrom

Dersom du uten å ønske det, blir lagt på dobbeltrom skal det trekkes fra et fribeløp på 45 400 kroner i året (2023).

Dette gjelder alle langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn på dobbeltrom. 

Kommunen sin praksis fra 1. januar 2019 er at forhøyet fribeløp månedlig 
refunderes/utbetales med grunnlag i eget vedtak. Refusjon/utbetaling på bakgrunn av  kvalitetssikret informasjon fra institusjonen skjer måneden etter at oppholdet på dobbeltrom har funnet sted. 

Innkreving av egenbetalingen
 

Korttidsopphold
Korttidsopphold blir fakturert.

Langtidsopphold
NAV Pensjon trekker hver måned egenbetalingen i trygd/pensjon og overfører dette direkte til kommunen. Dersom ytelsen fra NAV etter skatt ikke dekker total  egenbetaling, sender vi faktura på restbeløpet. 

Endring i inntekter o.l.
Størrelsen på egenbetalingen kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i inntekt eller andre forhold knyttet til beregningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at du underretter Etat for vurdering og rehabilitering v/egenbetalingsgruppen hver gang din inntekt eller skatt endres, slik at nytt vedtak om egenbetaling kan fattes. Faktura på egenbetaling blir sendt etterskuddsvis, og måned for måned. 

 

Maksimalsatsen

Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster. For 2023 gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling i Bergen kommune: 

 • Maksimal egenbetaling for opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie er kr 47 600 per måned.
 • Maksimal egenbetaling for opphold i institusjon psykisk helse er
  kr 47 600 per måned.

Betalingsfritak første måned 

Dersom du er tildelt langtidsopphold skal du ikke betale egenbetaling for den første måneden på sykehjemmet. Men det blir ikke innvilget friperiode når du har hatt korttidsopphold som  har vart over 60 døgn i kalenderåret. 

Dersom du kommer direkte til langtidsopphold etter å ha vært på annen institusjon vil dette  bli inkludert i friperioden. 

Inntekter som inngår i grunnlaget 

Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt. Dette inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekter,  leieinntekter og renteinntekter. Mottar du pensjon fra utlandet, må du melde fra til Etat for vurdering og rehabilitering v/egenbetalingsgruppen om dette. 

Slik regner vi ut egenbetalingen 
 

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp 

Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekker vi et fribeløp på
9 400 kroner. 

Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp 

For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt, eventuelle gjeldsrenter og andre fradrag er trukket fra. 

Folketrygdens grunnbeløp

Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2022 kr 111 477. 

Forsørgerfradrag 

Som hovedregel gjøres det fradrag i egenbetalingen hvis du har ektefelle/samboer eller mindreårig barn som bor hjemme. Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelsene som ektefelle eller barn hadde fått fra folketrygden dersom beboer var død. 

Fradraget blir redusert dersom ektefelle eller barn har egen arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden. 

Det blir også gitt fradrag av halvparten av brutto pensjonsytelser som kommer i tillegg til  ordinær folketrygd. Eksempel på dette er  tjenestepensjon eller andre private pensjonsordninger. 

Forsørgerfradrag er et fradrag som skal dekke beboers andel av boutgifter i felles bolig. 

Fradrag for utgifter til bolig 

Kommunen gir deg fradrag for faste og dokumenterte utgifter til bolig. Dette gjelder utgifter som husleie, kommunale avgifter, strøm, hus- og innboforsikring, fastavgift for telefon (gjelder ikke mobiltelefon) og tv-lisens. Fradrag blir gitt etter en vurdering av dine  økonomiske forhold.

Vurderingene gjøres ut fra følgende retningslinjer: 

Beboer uten hjemmeboende ektefelle 

 • Ved langtidsopphold (det vil si dato for når langtidsoppholdet startet) kan fradrag gis hvis bankinnskudd er under kr 120 000. Dette er et tidsavgrenset fradrag fra den dagen du begynte å betale etter inntekt og inntil tidligere bolig blir avsluttet. Fradraget gis i inntil fire måneder. Det gis bare fradrag for husleie eller kommunale avgifter og strøm  (standardfradrag).
 • Betalte boutgifter må dokumenteres med kontoutskrift eller stemplet kvittering fra bank før vi kan gi refusjon.
 • Ved korttidsopphold over 60 døgn kan fradrag gis fra den dagen du begynte å betale etter inntekt hvis likvid formue er under kr 240 000.

Beboer med hjemmeboende ektefelle 

 • Ved langtidsopphold blir det ikke gitt fradrag for boutgifter.
 • Ved korttidsopphold over 60 døgn dvs fra den dagen du begynte å betale etter inntekt blir det ikke gitt fradrag for boutgifter dersom beboer og ektefelle har en felles bankinnskudd på over kr 300 000.

Ekstra fribeløp 

Beboer under 67 år kan søke om forhøyet fribeløp etter en individuell vurdering dersom  beboer kan ha glede/nytte av aktiviteter utover det som institusjonen kan tilby. Vi ber da om  at det fremlegges legeerklæring som bekrefter dette. Fribeløpet i 2022 er 9 400 kroner. 

Etteroppgjør når skatteoppgjør foreligger 

Hvert år foretar vi et etteroppgjør i forbindelse med skatteoppgjør. Det er viktig at Etat for vurdering og rehabilitering v/egenbetalingsgruppen får tilsendt en kopi av dette så snart det foreligger. Vi gjør også oppmerksom på at det må betales for opphold til og med den dagen oppholdet opphører. Da vil det bli foretatt et sluttoppgjør.

Bergen kommune har utarbeidet et skjema som du må fylle ut med opplysninger om personalia. Skjemaet sendes så snart som mulig etter at du har mottatt vedtak om opphold. 

Det er kun beboere som passerer korttidsopphold over 60 døgn i et kalenderår eller får tildelt langtidsopphold som skal fylle ut skjemaet. 

Vi ber om få tilsendt kopi av vergefullmakt når Statsforvalteren har opprettet vergemål for  beboer. Dersom det foreligger annen fullmakt, det vil si at beboer har gitt fullmakt til et  familiemedlem eller andre, ber vi om å få tilsendt kopi av den. 

Dokumentasjon som må følge skjemaet

Sammen med skjemaet må du legge ved en del dokumentasjon:

 • Legg ved siste utbetalingsslipp fra NAV Pensjon. Dersom du har hjemmeboende ektefelle, ber vi også om å få ektefelles utbetalingsslipp fra NAV Pensjon.
 • Legg ved siste utbetalingsslipp eller bankutskrift fra eventuelt andre pensjonsordninger. Dette gjelder også pensjoner fra utlandet.
 • Legg ved dokumentasjon på eventuelt annen inntekt (leieinntekt osv).

Skjema

Vedtak om egenbetaling kan påklages til Statsforvalteren i Vestland. Du som beboer eller verge kan klage. Klagen må være begrunnet og signert, og skal sendes til Etat for vurdering og rehabilitering v/ egenbetalingsgruppen innen 4 uker etter at du har mottatt vedtaket. 

Dersom du har spørsmål om egenbetaling for opphold på institusjon i Bergen, kan du kontakte Etat for vurdering og rehabilitering v/egenbetalingsgruppen. Det er også denne avdelingen som skal motta skjemaet med opplysninger om beboer, pårørende og verge.

Du kan kontakte avdelingen på e-post egenbetaling.institusjon@bergen.kommune.no 
eller ringe til telefonnummer 53 03 08 04.

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Har du spørsmål om egenbetaling kan du sjekke her om du finner svarene på det du lurer på: