Et barn som maler.

En aktiv fritid øker barn og unges livskvalitet, skaper vennskap og styrker helsen. Med rett kunnskap kan fritidstilbudet forbedres, slik at flere barn og unge finner noe de trives med der de bor. Barnefamiliepanelet gir denne kunnskapen.

Barnefamiliepanelet er en spørreundersøkelse som skal gi kunnskap om fritiden til barn og unge. Det er frivillig å delta, deltagere kan trekke seg, og alle svar behandles konfidensielt og anonymisert.

Hvilke tanker ligger bak barnefamiliepanelet

Et godt fritidsliv øker de unges livskvalitet, skaper kunnskap og opplevelser, gir vennskap og styrker helsen. Mange flotte organisasjoner, institusjoner og kommuner lager i dag tilbud til barn og unge. Men, ikke alle barn og unge finner noe de trives med og ikke alle områder har et bredt nok tilbud. De som lager tilbud vet for lite om det er avstand, pris, informasjon eller interesse som er utfordringen. Panelet gir en totaloversikt over barns deltagelse, og kunnskap om de som ikke deltar eller deltar lite. 

Hva har skjedd tidligere

Et panel er en spørreundersøkelse med de samme personer som svarer flere ganger. Våren 2019 ble alle familier i Bergen med barn mellom 3 og 15 år invitert til undersøkelsen. 4754 familier, vel 20 % av alle, sa ja. Det har vært nye runder med spørsmål i 2021 og i 2022. Resultatet er rapporter om kjennskap til tilbud, om hvem som bruker og ikke bruker tilbud, og om hva det koster. Kunnskapen er brukt i planer og formidlet til kultur og idrettslivet for at de skal kunne bruke det i sin planlegging. 

Utvikling til et panel for hele Vestland

Det blir en ny runde med spørsmål i mai/ juni 2022, med ny rekrutering av respondenter. Aldersgruppen om utvides fra til 18 år. Vestland fylkeskommune finansierer en pilot der panelet dekker hele fylke. Det vil styrke arbeidet med barn og unge i hver kommunene, og gi et bilde av tilbud brukt på tvers av kommunegrenser. Flere svar gir også bedre analyser av mindre grupper. Fylkeskommunen forteller mer her https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022/.

Hva det stilles spørsmål om

Foresatte til barn mellom 3-18 svarer på: Barn og voksnes deltagelse på kultur, idrett og andre aktiviteter - de siste 4 måneder og tidligere. Fordelt på publikumsaktiviteter og faste aktiviteter, på detaljerte genre. Spørsmål om hinder og insentiver til deltagelse. Ulike forsøk der deler av panelet er aktive, og deler er kontrollgruppe. Bakgrunnsvariabler i familiene. 

Hva undersøkelsen vil resultere i

Barnefamiliepanelet gir kunnskap om hele fritidslivet til barn og unge. Det kan gjøres analyser om ulike typer tilbud, og om de som faller utenfor. Panelt er rigget for analyser etter geografi, økonomi, utdanning, fødested og mer. Resultatet vil bli rapporter, og være kompatibelt med folkehelserapporten og Ungdata. Resultatene kan brukes av kultur- og idrettsaktører, politikere, administrasjon, media, forskere og andre, og som styringsdata for kommunene. 

Forskning

Det er samarbeid med Universitetet i Bergen om et doktorgradsprosjekt om familieforutsetninger for barn og unges deltagelse og et samarbeid med NORCE om hvilke medier som folk med lav inntekt bruker til å orientere seg. Det åpent for flere samarbeid. 

Hvem gjør hva

Panelet eies av Bergen kommune ved Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering ved seksjon for plan og analyse. Seksjonen har ansvar for innhold og gjennomføring av panelet. Vestland fylkeskommune har ansvar for kontakt med andre kommuner og bidrar til utvikling av panelet. Ideas2Evidence har den tekniske gjennomføringen av fire spørsmålsrunder, frem til og med 2022.

Personvern 

Data behandles etter samtykke fra respondentene. Panelet oppfyller norsk og europeisk personvernrett, og er utviklet i samarbeid med Bergen kommunes personvernombud. Se mer om dette under “Deltagelse og behandling av personopplysninger”.

Dokumenter til videre lesning

Det er helt frivillig å delta i alle våre undersøkelser, deltagere kan når som helt trekke seg, og få sine data slettet. Alle svar behandles konfidensielt og anonymiseres. 

Deltagernes rettigheter

En deltaker i panelet som er identifiserbart i datamaterialet har rett til:

  • Tilgang til sine persondata
  • Få rettet persondata om seg selv
  • Få persondata om seg selv slettet
  • Få kopi av persondata om seg selv
  • Sende klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandling av data.

Våre panel er basert på at de som svarer har samtykket. Før noen samtykker blir de informert om hva behandlingen går ut på, og blir aktivt bedt om å samtykke til behandlingen. 

Avmelding

Deltar du i ett av våre panel, men ønsker å melde deg av? Send en e-post til William.Hazell@bergen.kommune.no. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for å melde deg av.

Behandling av personopplysninger

Informasjonen du oppgir i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt, opplysninger du gir som kan identifisere deg vil omarbeides eller fjernes før de behandles videre. Dette gjør vi for at brukere av dataene ikke skal kunne knytte informasjon til deg som person. 

Vi bruker dataene kun til formålet vi har oppgitt. Vi følger regelverket i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og Personvernforordningen (GDPR). Dataene er kun tilgjengelige for dem som arbeider med prosjektet. Respondentenes navn og kontaktinformasjon blir erstattet med en kode som er lagret på en liste, som er adskilt fra de andre dataene. Datamaterialet blir lagret i kryptert format på egen server med tilgangskontroll. Resultater fra undersøkelsen kan ikke bli koblet til respondentene personlig. Når prosjektet er over slettes personopplysninger.

All behandling av personopplysninger i Bergen kommune skal skje basert på grunnleggende personvernprinsipper: Kommunen skal behandle personopplysninger på en måte som er lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet, basert på tydelig definerte formål, på en måte som begrenser innsamlingen til det som er nødvendig, at de ikke lagres lengre enn det som er nødvendig eller pålagt, konfidensielt og beskyttet mot utilsiktet endring, på en tilgjengelig måte, og på en måte som sikrer at de holdes oppdaterte på en ansvarlig måte for å sikre at personvernet ditt blir ivaretatt. Du kan lese mer på https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personvern/personvernerklaring-for-bergen-kommune

Har du spørsmål kan du kontakte en av oss som er oppført under kontakter. 

Tusen takk til deltagerne

Tusen takk til alle som deltar i våre panel og bidrar til et bedre bilde av de utfordringer som kommuner og samfunnet står ovenfor. Tusen takk for at dere tar dere tid i en travel hverdag.

Dokumenter til videre lesning

Samarbeid med forskere og med aktører som har kommunalt tilskudd, er nødvendig for at det skal skapes god kunnskap om hvordan tjenester og tilbud fungerer eller ikke fungerer. 

Pågående samarbeid i seksjon for strategi og analyse

Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien er et samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen om effekten av COVID-19 pandemien under nedstenging og fremover. Se https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

Media Poverty: Media use and citizenship in conditions of deprivation er finansiert av Norges forskningsråd i regi av NORCE. Prosjektet undersøker mediebruk blant borgere i fattigdom, med fokus på hvilken betydning mediebruk har for deres mulighet til å utøve medborgerskap. Prosjektet har spørsmål i Barnefamiliepanelet. Se https://www.norceresearch.no/prosjekter/media-poverty

Vestland barnefamiliepanel er et samarbeid med Vestland fylkeskommune om å utvide Bergen kommunes barnefamiliepanel til å dekke alle kommuner i Vestland fylke. Se https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022/

Bruk av paneldata fra seksjonen

Etter avtale vil det kunne stilles anonymisert data til andres analyser. Det kan gjelde forskning eller studentoppgaver, eller analyser i allmennyttige organisasjoner og institusjoner som kommunen samarbeider med. Vi kan vurdere å gjøre analyser etter forslag fra eksterne og interne partnere. 

Nye samarbeid og prosjekter

Seksjonen har under utvikling prosjekter knyttet til mangfold og likestilling, og til helse og kultur.

Vi hører gjerne om forslag og ideer til samarbeid. Blant aktuelle tema kan være:

  • Utvidelse av eksisterende prosjekter til nye målgrupper eller geografiske områder.
  • Tema innen felt som Byrådet i Bergen eller Bergen bystyret har vedtak om satsing.
  • Prosjekter som gir kunnskap nødvendig for gi bedre tilbud til borgerne i regi av kommune eller kommunens samarbeidspartnere eller tilskuddsmottakere.

Samarbeidspartnere må regne med å ha med egne ressurser inn i samarbeid.

Kontakt

Seksjonsleder William Hazell: William.Hazell@bergen.kommune.no, telefon 926 49 825.

Seksjon for plan og analyse i Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune arbeider med strategi og målarbeid, gjør undersøkelser og lager rapporter som skal bidra til at viktige tjenester blir bedre.

Spørsmål om panelundersøkelser eller andre undersøkelser omtalt i disse temasider, om utformingen av spørsmål, forslag til analyser og rapporter eller ønsker om samarbeid, kontakt:

Samarbeidspartnere:

Personvern i Bergen kommune: