Plantekasse og epletre på Nordnes

Kommunen ønskjer at tilskotsordninga for urbant landbruk skal stimulere til at fleire går saman om å dyrke etande vekstar i byrom, parkar og bumiljø. Då kan vi få ein grønare by, gode nabomiljø og nye møteplassar.

I 2024 er tilskotsordninga på totalt 415 000 kroner. 

Tilskuddsomgangen vert publisert i tilskuddsportalen kvart år, sjå lenke til tilskuddsportalen nederst på denne nettsida. 

I 2024 starter søknadsomgangen fredag 9. februar.
Søknadsfrist for 2024 er 4. mars.

Frodig samplanting gir mat for humler og naboer.
Dyrk saman og skap gode nabolag!
Bilde: Gerd Lithun

Målgruppe:
Lag, foreningar, institusjonar, borettslag og sameie som ønskjer å ta i bruk areal til dyrking av etande vekster/nyttevekster eller birøkt i byen. 

Organisasjonsnummer og kontonummer:
Søkar må bu i Bergen og ha eit organisasjonsnummer for å kunne søke.  

Vi anbefaler at ein oppgir ein felles epostadresse. Oganisasjonen/foreningen/laget skal stå som søker og kontonummeret må være tilknyttet organisasjonsnummeret. Privat kontonummer kan ikke oppgis når en søker på vegne av en organisasjon.

Veiledning:
Lokale frivillighetssentralar kan veilede oppretting av frivillige lag. Meir informasjon om frivillige lag og registrering i Frivillighetsregisteret og Brønnøysundregistrene finn du også på frivillighetnorge.no

Sjå i parsellhagehåndboka på nettsida vår korleis du organiserer eit lag og gjer avtale om leige av kommunalt areal:

Lenke til parsellhagehåndboka

Søknad sender du gjennom tilskotsportalen til Bergen kommune, tilskudd.bergen.kommune.no

Slik er søkeprosessen

 • Gå inn i tilskotsportalen og opprett brukar.
 • Send inn søknad der du fortel om dyrkingsprosjektet ditt og set opp eit budsjett.
 • Når søknaden er vurdert, vil du få tilsendt eit vedtak med informasjon om klagefrist. Om du har fått innvilga tilskot, vil du få utbetalt pengane.
 • Set i gang med dyrkingsprosjektet.
 • Send inn rapport til kommunen når du er ferdig med prosjektet. Vi sender ut eit purrebrev rett før rapporteringsfristen går ut. Kommunen vil krevje å få betalt tilbake tilskot som ikkje er brukt.

Det er mulig å søke om tilskudd for å dekke utgifter til: 

 • felles komposteringsanlegg 
 • kurs om kompostering av hage- og matavfall 
 • etablering av ny parsellhage og felles takhager/hager med spiselige vekster 
 • kursavgift for deltagere, med formål om å øke kunnskapen om dyrking av spiselige vekster/birøkt/kompostering o.l.
 • utstyr som; plantekasser, jord, frø, spiselige planter, bærbusker, frukttrær og lignende
 • arrangering av kurs om birøkt for barn og unge
 • oppføring av bikuber og hønsehus 

Listen er ikke uttømmende.

Prioritering av søknader 
Vi vektlegger prosjekt i følgende rekkefølge: 

 • Prosjekt som involverer barn og unge 
 • Prosjekter som innebærer en klima/sirkulær tankegang prioriteres. For eksempel: 
  • gjenbruk av materialer, 
  • felles komposteringsanlegg for å produsere ny plantejord,
  • kurs om kompostering av matavfall/hageavfall til ny plantejord, 
  • innkjøp av torv-fri jord, 
  • annet
 • Prosjekter i områder som skårer lavt i levekårsundersøkelsen 
 • Dyrkingsprosjekter som åpner for bred deltagelse  
 • Nye dyrkingsprosjekter; som nyetableringer av parsellhager, felleshager, og lignende
 • Nye søkere 

Følgende utgifter prioriteres i mindre grad:

 • Driftskostnader (det vil si løpende kostnader til lønn i organisasjonen, husleie, strøm, påregnelig vedlikehold og lignende) 
 • Større arealtilpasninger/jordarbeid (deler av kostnadene kan innvilges for nyetableringer med stor brukergruppe) 
 • Kursutgifter for kursdeltakere prioriteres fremfor organisering av arrangementer og kurs 
 • Hagemøbler og store drivhus 
 • Større gjerder 
 • Utplanting av pollinatorvennlige vekster som ikke i tillegg er spiselige 

Du vil motta svar på søknad om tilskot via oppgitt epostadresse innan april/mai 2024.

Utbetalinga vil skje kort tid etter at du har mottatt tilskotsbrevet.

Krav om rapportering:
I ettertid vil du bli bedt om å rapportere i eit eige skjema kva pengane har gått til. Informasjon om rapporteringsfrist og korleis du rapporterer finn du i tilskotsbrevet. Ta gjerne bilete underveis.

Hugs å ta vare på brukernavn og passord til kommuens tilskotsportal for rapportering!

Målet er å auke innbyggjarane sine kunnskaper om matproduksjon, og legge til rette for ein grønare by, gode nabomiljø og attraktive møteplassar som kan gje høve til aktivitetar på tvers av alder, kjøn og opphav.

Bystyret vedtok i oktober 2019 ein kommunal strategi for arbeidet med urbant landbruk:

Søkeord: tilskudd urbant landbruk bergen

Bybonden i Bergen er ein viktig samarbeidspartnar for Bergen kommune. I dag består Bybonden i Bergen av eit team som er ansatt i Stiftelsen Lystgården, eit hus som arbeidar med dyrking og mat som fokus. 

Bybonden består av gartner Kristin Hermansen og landskapsarkitekt Katinka Kilian. 

Dei tre bybøndene i Bergen
Bybøndene i Bergen. Fra vestre: Katinka Kilian, Kristin Hermansen og Mari Beitnes.
Bilde: Vilde Valland Aarseth

Nabolag, organisasjonar og grupper som treng råd om urban dyrking kan ta kontakt med Bybonden i Bergen på bybonden@lystgarden.no

Bybonden kan gje råd over telefon eller epost, og i nokre tilfelle komme på befaring til potensielle dyrkeprosjekt i og rundt Bergen. 

Sjå gjerne nettsida lystgarden.no eller følg Bybonden i Bergen på Instagram og Facebook. 

Småskala grøntproduksjon
Vil du dyrke grønnsaker i småskala produksjon? Les om markedshager (link: https://www.markedshage.no/nb/), og prat gjerne med Bybonden i Bergen.

Etablera ein parsellhage? 
parsellhagehåndboka er bra for råd om etablering og drift av parsellhagar. Du kan lese meir om etablering av parsellhagar på nettsida Bergen kommune - Starte en parsellhage - Håndbok i parsellhagedrift. Om du vil ha råd så må du gjerne kontakte Bybonden. 

Gå til søknadsskjema