Plantekasse og epletre på Nordnes

Kommunen ønskjer at tilskotsordninga for urbant landbruk skal stimulere til at fleire går saman om å dyrke etelege vekstar i byrom, parkar og bumiljø. Då kan vi få ein grønare by, gode nabomiljø og nye møteplassar.

I 2023 er tilskotsordninga på totalt 415 000 kr. 

Tilskuddsomgangen vert publisert i tilskuddsportalen kvart år, sjå lenke til tilskuddsportalen nederst på denne nettsida. 

Søknadsfrist i 2023 er 15. februar.

Frodig samplanting gir mat for humler og naboer.
Dyrk saman og skap gode nabolag!
Bilde: Gerd Lithun

Lag, foreningar, institusjonar, borettslag og sameie som ønskjer å ta i bruk areal til dyrking av etande vekster/nyttevekster eller birøkt i byen. 

Kommunale helseinstitusjonar, skular og barnehagar kan søkje det interne miljø- og klimatilskotet og/eller andre interne kommunale tilskot.

Du må bu i Bergen og ha et organisasjonsnummer for å kunne søke. 

Kommunen vil prioritere bruken av midlane til felles dyrkingsprosjekt, til dømes etablering av parsellhagar og tiltak for barn og unge.

Sjå i parsellhagehåndboka på nettsida vår korleis du organiserer eit lag og gjer avtale om leige av areal.

Lenke til parsellhagehåndboka

Søknad sender du gjennom tilskotsportalen til Bergen kommune, tilskudd.bergen.kommune.no

Slik er søkeprosessen

  • Gå inn i tilskotsportalen og opprett brukar.
  • Send inn søknad der du fortel om dyrkingsprosjektet ditt og set opp eit budsjett.
  • Når søknaden er vurdert, vil du få tilsendt eit vedtak med informasjon om klagefrist. Om du har fått innvilga tilskot, vil du få utbetalt pengane.
  • Set i gang med dyrkingsprosjektet.
  • Send inn rapport til kommunen når du er ferdig med prosjektet. Vi sender ut eit purrebrev rett før rapporteringsfristen går ut. Kommunen vil krevje å få betalt tilbake tilskot som ikkje er brukt.

Gjennom ordninga kan du få tilskot til dette:

  • utstyr som plantekasser, jord, frø, planter, bærbuskar og frukttre, birøkt i byen
  • kurs i dyrking og bruk av matvekster/nyttevekster/birøkt
  • etablering av parsellhage
  • dyrking i takhagar
  • dyrking i felles byhagar

Du vil motta svar på søknad om tilskot via oppgitt epostadresse innan april/mai 2023.

Utbetalinga vil skje kort tid etter at du har mottatt tilskotsbrevet.

Krav om rapportering:
I ettertid vil du bli bedt om å rapportere i eit eige skjema kva pengane har gått til. Informasjon om rapporteringsfrist og korleis du rapporterer finn du i tilskotsbrevet. 

Hugs å ta vare på brukernavn og passord til kommuens tilskotsportal for rapportering!

Målet er å auke innbyggjarane sine kunnskaper om matproduksjon, og legge til rette for ein grønare by, gode nabomiljø og attraktive møteplassar som kan gje høve til aktivitetar på tvers av alder, kjøn og opphav.

Bystyret vedtok i oktober 2019 ein kommunal strategi for arbeidet med urbant landbruk:

Søkeord: tilskudd urbant landbruk bergen

Bybonden i Bergen er ein viktig samarbeidspartnar for Bergen kommune. I dag består Bybonden i Bergen av eit team på tre som alle er ansatt i Stiftelsen Lystgården, eit hus som arbeidar med dyrking og mat som fokus. 

Bybonden består av gartner Kristin Hermansen, sosiolog Mari Beitnes og landskapsarkitekt Katinka Kilian. 

Dei tre bybøndene i Bergen
Bybøndene i Bergen. Fra vestre: Katinka Kilian, Kristin Hermansen og Mari Beitnes.
Bilde: Vilde Valland Aarseth

Nabolag, organisasjonar og grupper som treng råd om urban dyrking kan ta kontakt med Bybonden i Bergen på bybonden@lystgarden.no

Bybonden kan gje råd over telefon eller epost, og i nokre tilfelle komme på befaring til potensielle dyrkeprosjekt i og rundt Bergen. 

Sjå gjerne nettsida lystgarden.no eller følg Bybonden i Bergen på Instagram og Facebook. 

Småskala grøntproduksjon
Vil du dyrke grønnsaker i småskala produksjon? Les om markedshager (link: https://www.markedshage.no/nb/), og prat gjerne med Bybonden i Bergen.

Etablera ein parsellhage? 
parsellhagehåndboka er bra for råd om etablering og drift av parsellhagar. Du kan lese meir om etablering av parsellhagar på nettsida Bergen kommune - Starte en parsellhage - Håndbok i parsellhagedrift. Om du vil ha råd så må du gjerne kontakte Bybonden i Bergen. 

Gå til søknadsskjema