Bergen kulturskole

Her er reglementet for Bergen kulturskole. Det forutsettes at foresatte har satt seg inn i reglementet når plass blir tildelt.

 • Søknad til kulturskolen gjøres digitalt via skolens internettside.  
 • Søker vil da motta bekreftelse med brukernavn og passord på epost.  
 • Alle elever/foresatte forplikter å vedlikeholde sin informasjon i skolens digitale administrasjonsprogram SpeedAdmin. Hold deg oppdatert på denne portalen.  
 • Alle som står på venteliste må re-registrere (fornye) søknaden sin innen 1. april hvert år (fordypning er 1. februar), for å beholde plassen på ventelisten. 

 

 • En elev kan som hovedregel ha én elevplass på individuell undervisning.  
 • Dersom ledig plass, kan unntaksvis en elev ha 2 individuelle elevplasser.
 • En individuell elevplass kan også kombineres med én eller flere elevplasser i gruppeundervisning (dans/teater/visuelle kunstfag/sanggruppe og samspillgruppe).
 • Det er mulig å være registrert som søker til maksimum 3 ulike fag.  

 • Kulturskolen foretar hovedopptak av nye elever hvert år i mai - juni.  
 • Tildelt elevplass gjelder for kommende skoleår.  
 • Innen 1. april må alle re-registrere sin elevplass via SpeedAdmin for kommende skoleår. Dette gjelder om en ønsker å beholde elevplassen eller om en ønsker å melde seg ut.  
 • Alle elever vil få tilsendt epost angående dette i mars måned.  
 • Ved elevinntak prioriteres søkere uten andre tilbud i kulturskolen.  
 • Elevinntak til fordypning skjer etter opptaksprøve, for nærmere info se kulturskolens hjemmeside for de ulike fag. 

 • Det er mulig å søke om bytte av fag.  
 • Dette gjøres ved å sende en epost til bergen.kulturskole@bergen.kommune.no merk epost med “søker bytte av fag”.  
 • Eleven vil da kunne fortsette på nåværende fag og samtidig stå på venteliste for bytte av fag inntil det blir ledig plass.  
 • Byttesøknader blir tildelt etter ventelisteansiennitet på det aktuelle fag.  
 • De som har ønske om bytte av lærer og/eller tid og sted for undervisning må kontakte sin lærer.  

  NB! Bytte av fag blir ikke prioritert foran andre søkere på ventelisten. 

 • Når skolen ikke har plass til alle som søker, gjelder følgende kriterier ved prioritering:

  - ventelisteansiennitet fra dato første gang søkt på aktuelt fag
  - alder
  - bosted
  - timeplan
  - alderssammensetning
 • Elever som ikke får plass, blir stående på ventelisten. 

 • Bystyret vedtar beløpene for skolepenger og instrumentleie.  
 • Det gis søskenmoderasjon, og familier med lav inntekt kan søke friplass.  
 • Det kan søkes refusjon av egenandel ved tap av opplæring ut over 4 ganger pr. halvår dersom dette skyldes avlysninger/mangel på vikar. Det gjelder også dersom eleven er sykemeldt over en lengre periode.  
 • Det faktureres for hvert semester i oktober og mars. 

 • Elevplassen er bindende for ett skoleår om gangen og elevene er forpliktet til å møte til undervisning.  
 • Ønsker eleven å slutte etter ett semester, se informasjon under avsnittet utmelding.  
 • Med bindingstid menes at det må betales skolepenger.  
 • Elever som av uforutsette årsaker må slutte midt i et semester (som sykdom/flytting), kan søke redusert betaling.  

 

 • Innvilget permisjon betyr gyldig fravær og betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider 2 måneder.  
 • Samtidig innebærer det rett til elevplass etter permisjonen.  
 • Vi kan ikke garantere elevplass hos samme lærer, dag og sted som før permisjonen.  
 • Det er bare spesielle forhold som gir grunn til permisjon:  
  sykdom
  sykdom i familien
  lengre reiser
  midlertidig flytting
  studieopphold andre steder  
  uforutsett familiær situasjon
 • Før permisjonstiden går ut, ber vi om at eleven/foresatte tar kontakt med kulturskolen for å avklare situasjonen videre. 

 • Utmelding gjøres digitalt på den enkeltes elevprofil på elevportalen SpeedAdmin, velg utmelding på menylinjen.  
 • Utmelding for høstsemesteret gjøres ved å svare nei ved re-registrering med frist 1. april.  
 • For utmeldinger etter 1. april og før skolestart, må det betales for et halvt semester.  
 • Utmeldinger mottatt etter skolestart medfører betaling for et fullt semester. 
 • Det er ikke tilstrekkelig å kun gi beskjed til lærer.  
 • Som skolestart regnes når informasjonsmøtene begynner (er lik første skoledag ifølge Bergen kommunes veiledende skolerute).  
 • Frist for å melde seg ut for vårsemesteret, er 1. desember.  
 • For utmeldinger mottatt etter 1. desember og før semesterstart i januar, må det betales for et halvt semester.  
 • Utmeldinger mottatt etter dette medfører betaling for et fullt semester.  
 • Som semesterstart i januar regnes første skoledag ifølge Bergen kommunes veiledende skolerute.  
 • Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken.   

 • Kulturskolen følger Bergen kommunes veiledende skolerute med hensyn til ferier og fridager. Eventuelle avvik kommer frem av kulturskolens skolerute og vil bli publisert under nyheter i SpeedAdmin og på kulturskolens hjemmeside.  
 • Elevene plikter å møte presis og forberedt til opplæring og arrangementer.  
 • Foresatte melder fravær direkte til lærer.  
 • Ved ulegitimert fravær kontakter lærer foresatte, og det blir sendt skriftlig varsel.  

 • Øvre aldersgrense for elever i kulturskolen er 20 år (skoleåret eleven fyller 20 år).
 • Skolen kan si opp elevplassen dersom eleven  
  - gjentatte ganger har ulegitimert fravær
  - ikke viser tilstrekkelig interesse og egeninnsats
  - viser atferd som er til hinder for opplæringen
 • Manglende innbetaling av egenandel medfører oppsigelse.  
 • Elever som får plass på «musikk, dans og drama» (MDD) på videregående skole, vil kunne miste elevplassen i kulturskolen. Reglene varierer noe avhengig av fag.  
 • Musikkelever på MDD kan som hovedregel ikke beholde elevplass i kulturskolens fordypningsfag, men kan ha ordinær elevplass.  
 • Elever på dans, teater og visuelle kunstfag, kan kombinere elevplass i begge skoleslag.  
 • Oppdatert informasjon finnes på skolens nettside under hvert fag.    

 • Elevene sørger i hovedsak for å kjøpe noter, materiell og utstyr som skal brukes i opplæringen.  
 • Utstyr må holdes i god stand.  
 • Skolen har utleieordning for blåse- og strykeinstrumenter.  
 • Instrumentleie er mulig inntil 3 år, eller så lenge eleven trenger instrument i redusert størrelse.  
 • Leietaker må betale slitedeler som strenger til strykeinstrumenter og fliser til treblåseinstrumenter etter behov.  
 • Ved eventuell skade på instrumentet dekkes reparasjonsutgifter av leietaker.  
 • Pianoelever må ha piano og keyboardelever må ha keyboard tilgjengelig for egenøving. 

 • Hvert skoleår velges tillitsvalgte elev- og foresattekontakter. De tillitsvalgte inviteres til forum én gang hver høst for å velge elevråd og FAU. 

Kulturskolen arrangerer flere konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangement er obligatorisk og en viktig del av opplæringen.