Foto Jameziecakes, Flickr CC

Her er reglementet for Bergen kulturskole. Det forutsettes at foresatte har satt seg inn i reglementet når plass blir tildelt.

REGLEMENT FOR BERGEN KULTURSKOLE                          Revidert januar 2020

Søknad

Søknad til kulturskolen gjøres digitalt via skolens internettside. Søker vil da motta bekreftelse med brukernavn og passord på epost. Alle elever/foresatte forplikter å vedlikeholde sin informasjon i skolens digitale administrasjonsprogram SpeedAdmin. Hold deg oppdatert på denne portalen. Alle som står på venteliste må re-registrere (fornye) søknaden sin innen 1. april hvert år (fordypning er 1. februar), for å beholde plassen på ventelisten.

Retningslinjer ved søknad om flere elevplasser: 
En elev kan som hovedregel ha én elevplass på individuell undervisning. Dersom ledig plass, kan unntaksvis en elev ha 2 individuelle elevplasser.
En individuell elevplass kan også kombineres med én eller flere elevplasser i gruppeundervisning (dans/teater/visuelle kunstfag/sanggruppe og samspillgruppe).

Det er mulig å være registrert som søker til maksimum 3 ulike fag. 

Elevinntak

Kulturskolen foretar hovedopptak av nye elever hvert år i mai - juni. Tildelt elevplass gjelder for kommende skoleår. Innen 1. april må alle re-registrere sin elevplass via SpeedAdmin for kommende skoleår. Dette gjelder om en ønsker å beholde elevplassen eller om en ønsker å melde seg ut. Alle elever vil få tilsendt epost angående dette i mars måned. Ved elevinntak prioriteres søkere uten andre tilbud i kulturskolen. Elevinntak til fordypning skjer etter opptaksprøve, for nærmere info se kulturskolens hjemmeside for de ulike fag.

Bytte av fag

Det er mulig å søke om bytte av fag. Dette gjøres ved å sende en epost til bergen.kulturskole@bergen.kommune.no merk epost med søker bytte av fag.  Eleven vil da kunne fortsette på nåværende fag og samtidig stå på venteliste for bytte av fag inntil det blir ledig plass. Byttesøknader blir tildelt etter ventelisteansiennitet på det aktuelle fag. De som har ønske om bytte av lærer og/eller tid og sted for undervisning må kontakte sin lærer. 
NB! Bytte av fag blir ikke prioritert foran andre søkere på ventelisten.

Venteliste

Når skolen ikke har plass til alle som søker, gjelder følgende kriterier ved prioritering: Ventelisteansiennitet innen aktuelt fag, elevens alder, bosted, timeplan og alderssammensetning. Søker får ventelisteansiennitet fra dato for første gang søkt aktuelt fag. Elever som ikke får plass, blir stående på ventelisten.

Bindingstid

Elevplassen er bindende for et halvt skoleår (ett semester) om gangen og elevene er forpliktet til å møte til undervisning. Med bindingstid menes at det må betales skolepenger. Elever som av uforutsette årsaker må slutte midt i et semester (som sykdom/flytting), kan søke redusert betaling.

Permisjon

Innvilget permisjon betyr gyldig fravær og betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider 2 måneder. Samtidig innebærer det rett til elevplass etter permisjonen. Vi kan ikke garantere elevplass hos samme lærer, dag og sted som før permisjonen. Det er bare spesielle forhold som gir grunn til permisjon: Sykdom, sykdom i familien, lengre reiser, midlertidig flytting, studieopphold andre steder eller uforutsett familiær situasjon. Før permisjonstiden går ut, ber vi om at eleven/foresatte tar kontakt med kulturskolen for å avklare situasjonen videre.

Utmelding

Utmelding gjøres digitalt på den enkeltes elevprofil på elevportalen SpeedAdmin. Velg utmelding på menylinjen.

Utmelding for høstsemesteret gjøres ved å svare nei ved re-registrering med frist 1. april. Det er ikke tilstrekkelig å kun gi beskjed til lærer. For utmeldinger etter 1. april og før skolestart, må det betales for et halvt semester. Utmeldinger mottatt etter skolestart medfører betaling for et fullt semester. Som skolestart regnes når informasjonsmøtene begynner (er lik første skoledag ihht Bergen kommunes veiledende skolerute).

Frist for å melde seg ut for vårsemesteret er 1. desember. For utmeldinger mottatt etter 1. desember og før semesterstart i januar, må det betales for et halvt semester. Utmeldinger mottatt etter dette medfører betaling for et fullt semester. Som semesterstart i januar regnes første skoledag ihht Bergen kommunes veiledende skolerute.

Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken. 

Elevens fremmøte og fravær

Kulturskolen følger Bergen kommunes veiledende skolerute med hensyn til ferier og fridager. Eventuelle avvik vil bli publisert under nyheter i SpeedAdmin og på kulturskolens hjemmeside. Elevene plikter å møte presis og forberedt til opplæring og arrangementer. Foresatte melder fravær direkte til lærer. Ved ulegitimert fravær kontakter lærer foresatte og det blir sendt skriftlig varsel.

Tap av elevplass 

Øvre aldersgrense for elever i kulturskolen er 20 år. Skolen kan si opp elevplassen dersom eleven gjentatte ganger har ulegitimert fravær, ikke viser tilstrekkelig interesse og egeninnsats, eller viser atferd som er til hinder for opplæringen. Manglende innbetaling av egenandel medfører oppsigelse.

Elever på videregående skole som får plass på «musikk, dans, drama» vil kunne miste elevplassen i kulturskolen. Reglene varierer noe avhengig av fag. Musikkelever på MDD kan som hovedregel ikke beholde elevplass i kulturskolens fordypningsfag , men kan ha ordinær elevplass. Elever på dans, teater og visuelle kunstfag kan derimot kombinere elevplass i begge skoleslag. Oppdatert informasjon finnes på skolens nettside under hvert fag. 

Skolepenger

Bystyret vedtar beløpene for skolepenger og instrumentleie. Det gis søskenmoderasjon, og familier med lav inntekt kan søke friplass. Det kan søkes refusjon av egenandel ved tap av opplæring ut over 4 ganger pr. halvår dersom dette skyldes avlysninger/mangel på vikar. Det gjelder også dersom eleven er sykemeldt over en lengre periode. Det faktureres hvert semester i oktober og mars.

Instrumenter og materiell 

Elevene sørger i hovedsak for å kjøpe noter, materiell og utstyr som skal brukes i opplæringen. Utstyr må holdes i god stand. Skolen har utleieordning for blåse- og strykeinstrumenter. Instrumentleie er mulig inntil 3 år, eller så lenge eleven trenger instrument i redusert størrelse. Leietaker må betale slitedeler som strenger til strykeinstrumenter og fliser til treblåseinstrumenter etter behov. Ved eventuell skade på instrumentet dekkes reparasjonsutgifter av leietaker. Pianoelever må ha piano og keyboardelever må ha keyboard tilgjengelig for egenøving.

Samarbeid hjem-skole

Hvert skoleår velges tillitsvalgte elev- og foresattkontakter. De tillitsvalgte inviteres til forum én gang hver høst for å velge elevråd og FAU.

Arrangement 

Kulturskolen arrangerer flere konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangement er obligatorisk og en viktig del av opplæringen.