Idrettslag, idrettsorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om tilskudd til nyskapende idrettsaktivitet og prosjekter, og forbedring av kvaliteten i eksisterende virksomhet. 

 • Tiltaket det søkes tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering
 • Søker skal legge ved et budsjett for tiltaket det søkes om, som viser anslåtte inntekter og utgifter for prosjektet.
 • Tiltaket må være et breddetiltak.

Følgende retningslinjer vil bli vektlagt:

 • Tiltak for barn og ungdom i alder 6-19 år.
 • Særlige satsinger for å øke deltakelse og integrering av parautøvere, ungdommer 13 – 19 år og flerkulturelle.
 • Tiltak for en bedring av kjønnsbalansen blant aktive utøvere og trenere.
 • Mangfold i aktiviteter og kreativitet.
 • Lavterskeltiltak for inaktive barn, ungdom, voksne og familier.
 • Nærmiljøsatsing – åpne aktivitetstiltak i nærmiljøet, høy grad av inkludering og gratis eller lav egenandel.
 • Ved tiltak/prosjekt som går over flere år vektlegges det at søknad inneholder en plan for videre finansiering uten kommunal støtte. Det blir en prosentvis nedtrapping for tildeling av tilskudd flere år på rad. 
 • SFO-tiltak blir ikke prioritert.

 

 

Dere kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen, kontakt gjerne Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom dere ikke mottar e-post, er ikke søknaden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er løpende gjennom hele året eller til potten er oppbrukt. Siste frist for å søke er 30. november.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. Etat for idrett prioriterer innkomne søknader.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom vi ikke kan besvare søknaden innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.00 
 

Bergen kommune tilskuddsordninger