Idrettslag eller miljøer som har en eksisterende talentutviklingskultur kan søke om talentutviklingsmidler. Midler kan bli gitt til konkrete tiltak som skal optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen i idrettslaget eller talentutviklingsmiljøer i Bergen.

Å optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen betyr konkrete tiltak utover det normale treningsarbeidet. Eksempler på dette er treningsleir, ekstra trenerkompetanse og samarbeid med andre talentutviklingsmiljøer.

Søknaden må inneholde

 • En beskrivelse av hvilke konkrete tiltak du søke om talentutviklingsmidler til, i form av en tiltaksplan med klare målsettinger.
 • Budsjett som viser konkret hva dere skal bruke midlene til. 
 • Det er en forutsetning at idrettslaget eller -miljøet er godt organisert og har klare ansvarsfordelinger i trener- og støtteapparatet.
 • En tydelig oversikt over hvem i idrettslaget og -miljøet som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltaksplanen.
 • Treneren eller sportslig leder har ansvar for at midlene blir brukt i henhold til søknad og har rapporteringsplikt.

Retningslinjer

 • Et nytt talentutviklingsprosjekt som utvikler seg til å bli et årlig tiltak i idrettslaget eller -miljøet kan ikke motta støtte fra denne ordningen over flere år. 
 • Det er en fordel at idrettslaget eller -miljøet har inngått et samarbeid med Olympiatoppen sentralt eller lokalt.

Rapporteringskrav

 • Tilskuddsmottaker skal levere egen rapport for tiltaket etter angitt frist. 
 • Rapporten skal inneholde hvilke tiltak som ble gjennomført og hva midlene ble brukt til.
 • Rapporteringsskjema vil foreligge i "Tilskuddsportalen" under "Mine oppgaver".
 • Manglende rapportering innen fristen kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet.
 • Nye søknader blir ikke behandlet før rapporten er levert.

Saksbehandling

Antallet innvilgede søknader og beløpsstørrelse blir avgjort blant annet av antall søknader og tilskuddsordningens sum til fordeling.


 

Du kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Mottas ikke e-post er søknaden ikke sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir lagt ut 01.02.23. Søknadsfrist for ordningen er 01.04.23.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Etat for idrett foretar prioriteringer i ordningen i samarbeid med Olympiatoppen Vest.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre mottar du et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan blir besvart innen én måned. 

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at begrunnelse for vedtak er mottatt eller svar på søknad er mottatt. Du må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.30.

Bergen kommune tilskuddsordninger