Veteranbrannbil. Foto Anita Solbakken

Tilskuddsordningene dekker feltene:

 • profesjonelle museer
 • frivillig kulturvern
 • kritikk og debatt
 • sikring og istandsetting av fredede og vernede fartøy
 • vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og museumsbygg
 • spillemidler til kulturbygg

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Retningslinjer for den enkelte ordning finn du i portalen.

For tilskuddsordningen Sikring og istandsettelse av fredet eller vernet fartøy er midlene lyst ut under forutsetning av at Riksantikvaren tildeler Bergen kommune midler over fartøyvern/SAVOS-ordningen. 

Spillemiddelordningen til lokale kulturbygg

I tillegg til de kommunale tilskuddsordningene kommer den nasjonale spillemiddelordningen til lokale kulturbygg. Ordningen skal være med på å etablere egna bygninger, lokaler og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Les mer om ordningen og hvordan søknadsprosessen skjer her: www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/ Ordningen er forvaltet av Vestland fylkeskommune og søknader blir sendt via Bergen kommune for faglig vurdering og prioritering.

1. februar

Tilskuddsordningen Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk og teoriutvikling (kritikk og debatt om museenes innhold).

1. mars

Tilskuddsordningene Museer - formidling og kunnskapsproduksjon (tidligere Museer som møtested og nye formidlingstiltak i bydeler), Samlingsgjennomgang for museer (tidligere Tilskudd til samlingsgjennomgang), Vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og Vedlikehold av ikke-kommunale museumsbygg.

20. mars

Tilskuddsordningene Frivillig kulturvern og Sikring og istandsettelse av fredet eller vernet fartøy.

1. april

Søknader om midler over spillemiddelordningen til tiltak i Bergen kommune.

1. september

Tilskuddsordningene Museer - formidling og kunnskapsproduksjon, Frivillig kulturvern og Kritikk og teoriutvikling har i tillegg 1. september som søknadsfrist.

Kommunen er omfattet av lover knyttet til forvaltning, offentlighet og personvern. Søker er innforstått med offentlig innsyn i søknaden i henhold til Offentleglova § 3. Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, er offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Offentleglova kapittel 3 (§§ 13 flg.). Dette må begrunnes særskilt av søkeren.

Formål:
Formålet med innhenting av opplysninger i søknadsskjemaet er fordeling av kommunalt tilskudd til kunst og kultur, og å sikre mangfold i fordelingen. Bergen kommune vil bruke de opplysninger som legges i søknaden til saksbehandling og vedtak av søknaden. Bergen kommune kan videre bruke de opplysninger som ligger i søknaden til å dokumentere, analysere og formidle kommunal kulturpolitikk, for å føre statistikk over tildelinger og for å motvirke diskriminering og skjev representasjon i feltene. For å sikre mangfold over tid må man vurdere de enkelte søknadene i lys av krav om mangfold nedfelt i kommunens «Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030». Likestilling og mangfold i kulturlivet er noe vi også er forpliktet til å legge til rette for i henhold til Kulturlova §§1, 4 og 5 og likestillings- og diskrimineringsloven §§1, 6 og 24. 

Behandlingsgrunnlag:
Personopplysningsloven: Art 6.1.e (ordinære personopplysninger) og Art. 9.2.g. (særskilte kategorier personopplysninger). (Se detaljer under punktet «Hvilke opplysninger behandles»).

Supplerende rettslig grunnlag:
For opplysninger med behandlingsgrunnlag 6.1.e vises det til Kulturlova §1, §4 og §5. For opplysninger med behandlingsgrunnlag 9.2.g vises det til Kulturlova §1, § 4 og §5 i tillegg til likestillings- og diskrimineringsloven §1, §6 og §24.»

Hvilke behandlinger gjøres:

 • Saksbehandling: Opplysningene du gir gjennom søknadsskjemaet blir gjenstand for behandling i form av en faglig vurdering av søknaden og et vedtak. Saksbehandlingen kan foregå både administrativt og politisk. 
 • Statistikk: Opplysningene du oppgir i søknaden kan benyttes til utarbeiding av statistikk. I enkelte tilfeller vil vi kunne komme til å behandle særlige kategorier personopplysninger (helseopplysninger og etnisk opprinnelse). Det er valgfritt å svare på de aktuelle spørsmålene. Behandlingen omfatter disse to personopplysningene bare i tilfeller der prosjektgruppen det søkes om støtte til er så liten at man ut fra informasjon om andel med rimelig grad av sikkerhet kan knytte disse opplysningene til spesifikke personer.

Hvilke opplysninger behandles:

Personopplysninger:

 • ordinære personopplysninger som navn, adresse, e-post, kontonummer, fødselsnummer eller organisasjonsnummer og søkers kjønn 
 • informasjon om prosentvis andel deltagere med minoritetsbakgrunn, funksjonsnedsettelser og kjønn (valgfritt å oppgi)

I tillegg til personopplysninger behandler vi også disse opplysningene som fremkommer i søknaden:

 • cv med utdanning og arbeidserfaring 
 • informasjon om omsøkt arrangement eller prosjekt herunder prosjektbeskrivelse, deltagere, målgruppe og dato for gjennomføring
 • hvorvidt det er søkt støtte tidligere eller fra andre 
 • søknadssum, budsjett og eventuelt regnskap
 • vedlegg som eksempelvis dokumenterer tidligere arbeid og skisser, intensjonsavtaler og kontrakter, omtale/kritikker, mm. 
 • den faglige vurderingen av søknaden og administrativt eller politisk vedtak 

Informasjonen vil lagres iht. arkivlov og regnskapslov.

For mer informasjon om dine rettigheter, les mer Bergen kommune - Personvernerklæring for Bergen kommune

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på 
E-post: Postmottak.Kultur@bergen.kommune.no

Du kan også kontakte personvernombudet i Bergen kommune på  
E-post: personvernombud@bergen.kommune.no

Seksjon for kunst og kulturutvikling

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

E-post: kultur@bergen.kommune.no

 

Søk via tilskotsportalen til Bergen kommune