Ungdommer i hvite drakter som spiller capoeira.

Tilskuddsordningene retter seg mot frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver eller organiserer lokale, nærmiljøbaserte eller byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 26 år. 

Søknadsfrist er 20. mars. Fristen må overholdes.

Aktivitetstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge:

 • Krav til minimumsantall medlemmer er 5 personer
 • Aktivitetene som drives skal være rettet mot barn og unge under 26 år
 • Organisasjonen må ha minimum 20 aktivitets- dager/kvelder pr. år
 • Det skal leveres godkjent regnskap og årsrapport fra foregående år samt budsjett for inneværende år sammen med søknaden
 • Ved markedsføring skal støtte fra Bergen kommune synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende
 • Det kreves en person over 18 år som ansvarlig for regnskapet

Administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge:

 • Organisasjonen må ha minst to lokalavdelinger
 • Det skal leveres godkjent regnskap og årsrapport fra foregående år samt budsjett for inneværende år sammen med søknaden
 • Ved markedsføring skal støtte fra Bergen kommune synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal.  
Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. 

Søknadsskjemaer er tilgjengelige i tilskuddsportalen fra medio februar. 

Total ramme til fordeling i 2022 på begge tilskuddsordningene er 1 997 000 kr.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

 • Må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke?
  Ja, dere må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom organisasjonen ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene .
  Enkeltpersoner som søker, må bruke fødselsnummer.
 • Hvordan registrerer vi endringer i organisasjonen?
  Endringer i organisasjonen registreres i Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene.  Endringer som registreres her er: 
  Nytt styre
  Ny adresse
  Signaturrettighet
  Prokura (fullmakt til å signere)
  Fratre min rolle i organisasjonen
 • Kan vi søke på flere tilskuddsordninger?
  Dere kan ikke søke om tilskudd til samme formål fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Dere kan søke om tilskudd fra flere tilskuddsordninger dersom det er til ulike formål.
 • Når får vi tilskuddet?
  Etter søknadsfristen 15. mars er det cirka 12 ukers saksbehandlingstid. Dersom dere blir innvilget tilskudd, vil kontaktpersonen deres motta et tilsagnsbrev på e-post i juni. Tilskuddet blir utbetalt kort tid etter, og senest innen utgangen av juni.
 • Hva skjer hvis aktiviteten ikke blir gjennomført?
  Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales.
 • Vi har fått avslag, kan vi klage?
  Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dere kan derfor ikke klage.
 • Må vi rapportere på tilskuddet?
  Ja, dere rapporterer ved innsending av ny søknad. Dersom dere ikke søker på nytt neste år, vil dere motta en e-post hvor dere blir bedt om å rapportere på e-post innen en nærmere angitt frist. Rapporten består av regnskap og årsmelding for foregående år.  

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen. 

E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no

Telefon: 408 15 516