Med denne veilederen ønsker Bergen kommune å hjelpe arrangører med å planlegge og gjennomføre mer miljøvennlige arrangementer.

Bergen har en målsetning om å være Norges grønneste storby.

Bergen kommune ønsker alle arrangører av idretts-, kultur-, kunnskaps- og næringsarrangementer med på laget. 

Arrangementer har ofte store miljøfotavtrykk knyttet til avfall, forbruk, energibruk og transport.

Med denne veilederen ønsker Bergen kommune å hjelpe arrangører med å planlegge og gjennomføre mer miljøvennlige arrangementer.

Mange miljøtiltak er enkle å gjennomføre, mens andre, som for eksempel å finne gode alternativer til plast, kan være mer krevende. For å lykkes, bør en starte planleggingen så tidlig som mulig. Da kan en spare både tid og penger og samtidig minimere miljøfotavtrykket.

Arrangementer har tradisjonelt ofte medført mye avfall og bruk av engangsartikler. Potensialet er derfor stort for effektive miljøtiltak. Nøkkelen er god planlegging. Planlegg arrangementets innkjøp og gjennomføring med fokus på å produsere så lite avfall som mulig.

Gjør gode innkjøp

Unngå unødvendige innkjøp. Tenk nøye gjennom behovet før en kjøper produkter. Dette krever noe tid og planlegging, men man får ofte igjen for strevet i ettertid fordi man genererer mindre avfall og sparer penger. Se etter miljømerkede produkter og produkter med god kvalitet og lang levetid.

Sjekkliste innkjøp: 

 • Er varen eller tjenesten nødvendig å kjøpe inn? Sjekk om man eier noe som kan brukes til formålet. Kanskje er en liten reparasjon eller oppgradering nok.
 • Er innkjøpet økonomisk gunstig i et livsløpsperspektiv? Produkter med god kvalitet og som varer lenge er ofte dyrere i innkjøp, men slike innkjøp er ofte miljømessig og økonomisk gunstige.
 • Har produktet muligheter for flerbruk og oppgradering? Prioriter produkter som kan brukes til ulike formål og enkelt kan oppgraderes ellers repareres.
 • Er produktet egnet for gjenbruk eller gjenvinning?
 • Unngå produkter med faresymboler og advarselssetninger.
 • Unngå produkter som må behandles som spesialavfall. Spesialavfall er dyrt å levere ved avfallsmottaket, og det er potensielt farlig for både mennesker og natur.

Ved å redusere avfallsmengden sparer du både tid og penger. Avfallet man ender opp med henger nøye sammen med innkjøpene man gjør. Et godt tips er å starte planleggingen av innkjøp i god tid, og å tørre å sette krav til leverandører og sponsorer.

Det er også nødvendig å vurdere hva man serverer av mat og drikke, hvordan man lager reklamemateriell og hvilke artikler man ønsker å dele ut under arrangementet.

Arrangører er ansvarlige for behandlingen av avfall knyttet til arrangementet. Bergen kommune kan etter Forurensningsloven ikke påta seg å sørge for kildesortering eller henting av boss fra arrangementer. Derfor må arrangører selv ta ansvar for dette.

Se også kommunens avfallsveileder for arrangementer i Bergen 

Sjekkliste : Utstyr, ting og tang

 • Sjekk om dere kan leie i stedet for å eie.
 • Tenk design på produktene slik at mest mulig kan brukes om igjen. Kanskje kan dere samarbeide med andre?
 • Sett krav til sponsorer og samarbeidspartnere. Unngå å ta imot «give aways» som man vet ender opp som avfall etter kort bruk. Kan sponsorene heller markedsføre seg via andre flater? For eksempel ha konkurranser og annet gøy?
 • Be leverandører bruke mindre emballasje. T-skjorter og premier trenger ikke å være pakket inn.
 • Sjekk med leverandører om emballasje kan leveres tilbake – oppfordre leverandører til å bruke gjenbrukskasser og lignende.

Sjekkliste: Servering av mat og drikke

 • Unngå engangsartikler av plast ved utendørsarrangementer hvor det er fare for forsøpling.  Bruken av engangsartikler bør begrenses mest mulig – enten det er plast eller andre materialer. Sørg for å kompostere eller resirkulere så mye som mulig av det som brukes. Avklar løsningene med avfallsselskapet som er ansvarlig for å hente avfallet fra arrangementet
 • Sett miljøavgift på engangskopper for å oppfordre til gjenbruk av kopper og glass. Dette bør informeres om på arrangementets nettside. Oppfordre besøkende til å ta med egen kopp på arrangementer der det er mulig.
 • Server mest mulig «fingermat», som kan serveres på en serviett, slik at engangstallerkener og bestikk blir overflødig.
 • Gå bort fra engangsartikler og over til flergangsbruk så langt det er mulig. Eksempel: Små melkebegere kan byttes ut med en stor melkekartong, små beholdere for smør/pålegg/ketchup etc. kan byttes ut med større beholdere.
 • Ikke bruk sugerør – dette er unødvendig
 • Bruk flergangsløsninger for drikke. Vurder panteløsninger hvis dere må bruke engangsartikler – dette kan hindre forsøpling og bidra til at for eksempel kaffekopper og glass blir brukt flere ganger.
 • Ha vannstasjoner for påfyll framfor salg av flaskevann.
 • Sjekk mulighetene for å leie flerbruksglass. Per mai 2020 finnes ikke bedrifter som tilbyr dette i Bergen, men spør gjerne restauratører og leverandører av drikkevarer om de kjenner til noen ordninger. Jo flere som etterspør slike løsninger, jo mer sannsynlig er det at dette etableres i Bergen. Sjekk også http://www.reneglass.no/ og https://nicknack.no/, som holder til i Oslo. Ved store arrangementer kan dette gi stor miljøgevinst.

Plast har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og med god grunn. Plast og annet avfall som havner i naturen gir store konsekvenser for natur og dyreliv. Det meste av plasten i dagens marked er laget av olje, og denne gir store klimagassutslipp når den blir brent. Derfor bør all unødvendig plastbruk kuttes.

Dette er ikke nødvendigvis enkelt. Det kan være vanskelig å finne alternativer til plast, hvordan man enkelt kan skaffe disse, eller hvordan man kan unngå bruk av engangsartikler.

Mange ønsker å bytte ut fossil plast med bioplast. Det er viktig å huske at bioplast også er plast, men at kilden er planter eller andre fornybare ressurser. De fleste typer bioplast gjør stor skade om de havner i naturen, akkurat som fossil plast.

Bioplast medfører lavere CO2-utslipp enn fossil plast, men den kan være vanskelig å resirkulere. Vi anbefaler derfor så langt det er mulig å unngå bruk av plast.

Komposterbar bioplast kan brukes, og denne skal i teorien kunne kastes sammen med matavfallet. Sjekk med avfallsselskapet om de kan levere en løsning hvor det faktisk er mulig å kompostere bioplasten sammen med matavfallet før dere iverksetter denne løsningen. Det er ikke alle avfallsselskap som har gode løsninger for kompost av bioplast. 

Om det må brukes plastprodukter, oppfordrer vi til å velge alternativer som er laget av resirkulert plastmateriale, og materiale som kan gjenvinnes etter bruk.

Det er ikke alltid så enkelt å erstatte bruken av plast, og det er ikke alltid alternativene er bedre for miljøet. Her er likevel noen tips:

 • Unngå bruk av plast ved arrangementer utendørs, spesielt hvis arrangementet er i nærheten av sjø, innsjø, ferskvann eller elver.
 • Finn alternativer – i dag finnes det tallerkener, kopper, bestikk, sugerør og lignende som ikke er laget av plast. Se etter bestikk av tre og kopper og tallerkener av papp. Mange kopper og tallerkener er laminert med plast, men det er mulig å få tak i uten.
 • Velg produkter som er miljøsertifisert. Da er du sikret at flere ledd i produksjonsrekken ivaretar bærekraftig produksjon.

God tilrettelegging for håndtering av avfall bidrar til å unngå forsøpling og holder arrangementsområdet ryddig. Dette minsker også behovet for frivillige til å rydde opp underveis og etter at arrangementet er slutt.

Ta i bruk Bergen kommunes avfallsveileder.

Transport til messer, kongresser, idretts-, frilufts- og kulturarrangementer utgjør i dag en stor del av den totale transporten som foregår på ettermiddagen og i helgene. Bergen kommune ønsker å redusere bruken av privatbiler til arrangement og utfartsområder for idrett og fysisk aktivitet. Utfordringen er å legge til rette for trygge tilkomstveier frem til arrangementet, slik at persontransporten i langt større grad kan utføres miljøvennlig (offentlig transport, gange og sykkel). Mindre persontransport med privatbiler vil gi både miljøgevinst og tryggere reiser til og fra arrangementet.

 • Gi god informasjon om kollektivtransport og andre alternativer for transport til arrangementet.
 • Er det mulig å lage et organisert, samlet tilbud?
 • Oppfordre til samkjøring der dette er mulig.

God kommunikasjon er viktig for å skape engasjement og ønsket adferd. Vær tydelig overfor ansatte, deltakere og publikum. Fortell om arrangementets miljøfokus, og oppfordre deltakerne til å bidra og være en del av løsningen. Legg til rette slik at det er enkelt å ta miljøansvar. 

 • Informer ansatte, frivillige og deltakere tidlig om hva dere ønsker å oppnå og hvilket miljøfokus dere har på arrangementet.
 • Markedsfør arrangementets miljøfokus i forkant og under arrangementet gjennom holdningsskapende kampanjer
 • Ta i bruk tydelige informasjonsplakater for avfallshåndtering og andre miljøtiltak under arrangementet

Bergen kommune ønsker at flere arrangementer og institusjoner/arrangementsarenaer blir miljøsertifisert/miljøgodkjent. 

Ordningene som eksisterer i Norge i dag har ulike kriterier, men alle fokuserer på arrangementene skal få en helhetlig god miljøprofil.

Nettsider for godkjenning/sertifisering av grønne arrangement:

 

Bergen kommune vil oppfordre alle arrangører om å unngå bruk av dieselaggregater. Strømmen bør komme fra fastnett.

Dersom det ikke er nok energi på fastnettet til å drifte arrangementet, bør arrangører vurdere følgende:

 • Valg av arena – Kan arrangementet flyttes til en arena hvor det er mulig å drifte arrangementet på fastnettet?
 • Størrelsen på arrangementet og behovet for energi. Er arrangementet blitt for stort og dermed for energikrevende for valgte arena? Kan arrangementet gjøre endringer i behovet for energi og/eller utstyr som benyttes?
 • Arrangører kan snakke med kraftleverandør og Bergen kommune om muligheter for å øke strømleveransen via fastnettet til arenaen.