Du som tiltakshaver/byggherre kan bestille en forhåndskonferanse for å avklare forutsetninger for tiltaket, og rammene for den videre saksbehandlingen. Da settes det av én time med saksbehandlere fra kommunen. Dette er en gebyrbelagt tjeneste, og pris finner du lenger nede på siden. 

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak hvor du kan søke om byggetillatelse på egen hånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. Dersom du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke, kan du også bestille forhåndskonferanse.

For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen. Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes til kommunen. 

Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre ("tiltakshaver"), eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel basiskart, tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner.

Anmodning om forhåndskonferanse fremsettes i eget skjema som sendes til kommunen (se lenke under som heter "bestilling av forhåndskonferanse"). Det må redegjøres for hvilken adresse forhåndskonferansen skal omhandle og hva tiltaket gjelder.

Profesjonelle aktører anmodes om fortrinnsvis å benytte kommunens kartbutikk (Infoland) eller Plan- og bygningsetatens kundesenter for bestilling av kart og naboliste. 

Saksbehandlingstid

Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at tiltakshaver har fremmet krav om det.

Bestilling av forhåndskonferanse

Bestilling kan gjøres på ulike måter:

Elektronisk skjema
Bestilling av forhåndskonferanse

Brevpost
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post
E-postadresse: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Forhåndskonferanser er gebyrbelagt. For priser, se Gebyrforskrift 2023, plan- og bygningsetaten.

NB! Ved manglende fremmøte eller dersom forhåndskonferansen avbestilles senere enn 2 virkedager før avtalt tidspunkt, belastes med gebyr etter gjeldende gebyrforskrift.

Se prisene her, hentet fra gebyrforskrift 2023: 

Viser pris for forhåndskonferanse, 7100 kroner. Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før avtalt tid eller ved manglende fremmøte belastes det med gebyr på 5890
Pris for forhåndskonferanse
Bestilling av forhåndskonferanse