Vedtak (enkeltvedtak) etter plan- og bygningsloven kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er tre uker, og klagen skal sendes til Bergen kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, oversender kommunen klagen til Statsforvaltaren i Vestland.

Klagefristen er tre uker fra den dagen beskjed om vedtaket kom frem til deg som part. Dersom klagen gjelder planvedtak som er offentlig kunngjort, må den sendes senest tre uker etter kunngjøringsdatoen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp, vil den bli avvist. Klagen kan imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til forsinkelsen.

Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen. Klagefristen kan forlenges i særlige tilfeller. Søknad om forlengelse må være kommet inn innen utløp av klagefristen, altså tre uker.

Klagen må være undertegnet av den som klager, eller klagers fullmektig.

Skriv hvilket vedtak du klager på, gjerne med opplysninger om saksnummer og når vedtaket ble mottatt.

Gi en begrunnelse for hvorfor du klager, og informasjon om hvilken endring som ønskes.  

Klagen må være skriftlig, og sendes til Plan- og bygningsetaten. 

Klage sendes via elektronisk skjema som du finner på Min side

Den kan også sendes pr. e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no,

eller  pr. post til
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Klagen blir videresendt til Statsforvaltaren som klageinstans dersom kommunen ikke gjør endringer i det påklagde vedtaket.

Det betales ikke gebyr for kommunens klagebehandling.

Klager på vedtak etter plan- og bygningsloven behandles av Utvalg for miljø og byutvikling. 

Saker til Utvalg for miljø og byutvikling sendes fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre saksforberedelse, før behandling i Byrådet og Utvalg for miljø og byutvikling.

Det blir gitt skriftlig orientering om saksgang i den enkelte sak, og mulighet for innsyn i saksdokumenter. Det orienteres også om muligheten for å fremføre muntlige innlegg (deputasjon) til saker som står på sakslisten ved behandling i Utvalg for miljø og byutvikling.

Plan- og bygningsetaten har delegert myndighet til å oversende klage på bystyrets vedtak om arealplaner, klage i mindre byggesaker, klager i visse typer tilsynssaker og gebyrsaker direkte til Statsforvaltaren uten politisk behandling.

Informasjon om Byrådet, Utvalg for miljø og byutvikling og det øvrige politiske system i Bergen kommune finner du her.  På denne siden ligger også møteplaner og saksdokumenter.

Klageskjema