Stuper i byfjorden

Vi skal ta hånd om avløpsvannet slik at det ikke skader miljøet eller er sjenerende på noen som helst måte. Avløpsrensingen i Bergen skal ivareta mål om god økologisk tilstand i fjorder og vassdrag.

Vi har som mål at det skal være god badevannskvalitet i hele Bergen.

Avløpsrenseanleggene i Bergen er tilpasset de krav til rensing som gjaldt på utbyggingstidspunktet. Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen og Flesland ble oppgradert til sekundærrenseanlegg i 2016. 

Mål for avløpsrensingen i Bergen: 

 • Avløpsrensingen i Bergen skal ligge på et nivå som ivaretar mål om god økologisk tilstand i vannforekomstene.
 • Vi skal produsere biogass av avløpslammet, og gassen skal brukes på best mulig miljømessig og økonomisk måte.
 • Etter gassproduksjonen er slammet redusert til ca. 60 % av opprinnelig mengde. Denne bioresten skal i størst mulig grad gjenbrukes som en ressurs som gjødsel eller jordforbedring.

Når du vasker bilen på gaten eller parkeringsplassen hjemme, renner det skitne vaskevannet urenset ut i fjorden, elver og innsjøer.

Vaske bil
Overvann fra veier og asfalterte/tette flater renner urenset ut i fjord og sjøer
Bilde: Helge Skodvin

Mye av regnet som faller på veiene og gårdsplassene våre renner rett ut i fjord og sjø uten at det renses. Og regnet, som vi kaller overvann når det har truffet bakken, tar med seg en hel del rusk og rask. Alt du finner på veien kan potensielt følge med overvannet til fjorden. Kanskje rett til din favorittbadeplass? 

bil
Bergen Vann anbefaler å vaske bilen i vaskehall.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Anbefaler vaskehaller

Vi oppfordrer alle til å vaske bilen i vaskehaller fremfor hjemme på gårdsplassen. Her er det systemer som samler opp mye av forurensningen som kommer fra bilene og fra vaskemidlene.

Ønsker du likevel å vaske bilen hjemme, anbefaler vi at du bruker svanemerkede produkter, og vasker bilen på gress- eller grusunderlag. 

Svanemerkede vaskehaller aller best

Det aller beste er å vaske bilen i en svanemerket bilvaskehall. Da er du sikret at i tillegg til at hallen har et godt renseanlegg, er rengjøringsmidlene minst mulig skadelige og  vannforbruket lavt .

Vaskevannet er forurenset!

Unngå å vaske bilen på gaten, parkeringsplass eller andre asfalterte yter. Da er risikoen størst for at det skitne vaskevannet renner urenset ut i fjorden, elver og innsjøer.

Jente står med badering ved bekkalokk
Vi vil jo alle ha rent badevann...
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

 

Er du en av de som starter sommersesongen med båtpuss? Da må du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet.

Sliten båt
Er båten din moden for en puss? Velg miljøvennlige produkter!

Båthavnene er store miljøgiftkilder

Undersøkelser fra Miljødirektoratet viser at den viktigste kilden til forurensing ser ut til å være spyling og vedlikehold av båtskrog. Båtpussen er dessuten også en stor kilde til mikroplast i havet.

Bunnstoff inneholder stoffer som er farlige for vannlevende organismer, nettopp fordi de skal hindre groe på båten. Rester av gammelt bunnstoff som blir skrapt av, kan være en kilde til forurensing – både på land og i vann. I tillegg til bunnstoff, er gammel olje og utslipp fra batteri og malingrester noen av de potensielle helse- og miljøskadelige bivirkningene fra båtlivet. 

Hva må båteiere gjøre? 

Samle opp slipestoff og gammelt bunnstoff ved å

 • legge en presenning under båten, samle opp støvet og kaste det i en beholder for farlig avfall
 • bruke støvsuger når du sliper. Støvsugeren må ha HEPA-filter og støvsugerposen skal kastes som farlig avfall

Når du velger produkter skal du

 • velge miljømerkede produkter når det er mulig (svanemerket eller blomsten)
 • bruke biologisk nedbrytbar olje til motoren

Dette må du kildesortere

 • spillolje, motorolje og smøreoljer
 • oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
 • blybatteri og andre batteri
 • malingrester, løsemiddel, bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
 • spraybokser
 • elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall)

Dersom det ikke finnes egne innsamlingsplasser for dette i havnen, søk etter nærmeste miljøpark på BiR.no. 

Hjelp oss å gjøre fjordene renere!