Tømming av septik.

Alle slamavskillere tilkoblet avløp fra bolig skal tømmes en gang hvert annet år i samsvar med kommunens forskrifter.  Kostnaden for denne tjenesten er fordelt over de kommunale gebyrene.

Tømming av slamavskillere i Bergen kommune reguleres gjennom forskrift for tvungen tømming av private slamavskillere mv. Kostnad for rutinemessig tømming er fordelt over de kommunale gebyrene. 

Kommunen har avtale med private aktører om rutinetømming av slamavskillere. Det er for tiden Norva24 som har oppdraget.

Tømming av andre private renseinnretninger og tette oppsamlingstanker for avløpsvann dekkes ikke av avløpsgebyrene. 

Ekstra tømming utføres etter bestilling for abonnentens regning og inngår ikke i avløpsgebyret. En slik ekstra tømming kan bestilles direkte fra utførende aktører.

Har du spørsmål tilknyttet tømming som ikke besvares på denne siden, ta kontakt med Bergen Vann sitt kundesenter på 55 56 60 00 eller send e-post til septik@bergen.kommune.no

 

For helårsboliger er det krav om at tankene skal tømmes minimum hvert 2. år. For fritidsboliger er kravet minimum hvert 4. år. For å avtale annen tømmefrekvens, for eksempel årlig tømming av slamavskiller ved helårsbolig, ta kontakt på e-post septik@bergen.kommune.no. Annen tømmefrekvens vil kunne medføre merkostnader for abonnent.

Alle med septiktank får varsling fra tømmeoperatøren i forkant av planlagt tømming. Det skjer enten ved e-post og SMS, eller brev i posten. Kontaktinformasjon hentes fra digitalt kontaktregister fra DIFI. Du har selv ansvar for å oppdatere dine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret .

Ved tømming må du sørge for at septiktanken er lett tilgjengelig. Tømmeoperatørene rapporterer tilbake til oss i Bergen Vann etter hver tømming, og dette registreres i våre systemer. Det er tre ukers frist for å varsle kommunen om manglende tømming.

Kostnadene (tømmeavgiften) for rutinetømming er fordelt over de kommunale gebyrene. 

Priser på vann- og avløpstjenester finner du her

Ekstra tømming

Dersom det er behov for ekstra tømming utover rutinetømming, er dette noe huseier bør bestille selv hos de aktørene som tilbyr tjenesten i Bergen kommune.

Eventuelle spørsmål kan rettes til  septik@bergen.kommune.no

Dersom slamavskilleren er tilknyttet kommunalt nett som går til renseanlegg,  skal denne kobles ut. Kommunen kan pålegge deg å koble ut slamavskilleren. 

Siste tømming før utkobling bekostes av Bergen Vann forutsatt at utførende rørlegger bestiller denne direkte av Bergen Vann. Rørlegger må også sørge for at utkoblingen meldes til kommunen med ferdigmelding med beskrivelse og tegning av utført arbeid. Dette gjøres via Entreprenørportalen. 

 

Forurensingsloven § 26 pålegger kommunene å sørge for at alle slam- og fettavskillere i hele kommunen blir tømt.

Forurensningsloven