Profesjonelle/utførende foretak skal melde inn arbeid som er gjort til kommunens bygningsmyndighet. For utvendige VA-anlegg må Bergen Vann godkjenne teknisk sluttdokumentasjon før byggesak avslutter saken. Se Planer, bygg og eiendom.

I forbindelse med overtakelse av hovedledningsanlegg  til kommunal drift og vedlikehold skal vann-, spillvann og overvann tetthetsprøves og trykkprøves . Dokumentasjon på at ledningsanlegget er tett er en del av sluttdokumentasjon som skal innsendes til Bergen Vann når et hovedledningsanlegg er ferdig bygget.  

Trykkprøving av duktile støpejernsrør, stålrør og plastrør: lekkasjemetode

Trykkprøving av duktile støpejernsrør, stålrør og plastrør: trykkfallmetode

Trykkprøving av PE-rør: trykkprøving med vann

Tetthetsprøving av trykkløse ledninger med luft eller vann

Anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold.

Før endelig overtakelse skal sluttdokumentasjon være godkjent av Bergen Vann. For å sikre at vi får inn sluttdokumentasjonen, er det fra 1.1 2012 et krav om at den skal innsendes og godkjennes av Bergen Vann før det blir satt vann på anlegget. Saken blir ikke avsluttet hos Etat for Byggesak og private planer før anlegget er overtatt til offentlig drift og vedlikehold.

Utførende foretak skal sende inn dokumentasjon på endelig plassering av tiltaket, og nødvendig tekniske data til Bergen Vann. Gjør dette så snart tiltaket er ferdig. Informasjon om tiltakets plassering skal enten skje ved innmålte koordinatverdier, eller ved korrekt inntegning på VA-ledningskart i M 1:500.

Du kan ikke regne med å få avsluttet saken hos Etat for Byggesak og private planer før teknisk sluttdokumentasjon er er innsendt og godkjent av Bergen Vann.

Krav til vedlegg i sluttdokumentasjon fremgår av forhåndsuttalelsen.

Krav i forhåndsuttalelsen sier hvilke vedlegg som skal være med i sluttdokumentasjonen.

Obligatoriske vedlegg.

  • Tegninger over ferdigstilt anlegg med tydelig inntegnet ledningstrasé
  • Innmålingsdata (koordinat, plott, kumskjema etc.)

Vi beregner tre uker saksbehandlingstid på privat ledningsnett og fire uker på kommunalt ledningsanlegg.