HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene.

Parkeringstillatelse gis bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, kan tildeles tillatelse for parkering på HC-plasser med offentlig trafikkskilt.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du på grunn av forhold ved bosted, arbeidssted eller andre adresser du besøker regelmessig, har et særlig behov for å forenkle parkeringssituasjonen. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

 • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Har du fått HC-kort som fører, kan du ikke bruke HC-kortet de gangene du er passasjer. HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Søker du for første gang eller søker du på nytt?

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. 

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • et bilde av deg selv (kan tas med kamera på mobil)
 • enten kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • eller kopi av ID-kort om du søker som passasjer (for eksempel pass, bankkort med bilde, ledsagerbevis)

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for deg som søker for første gang og for deg som søker på nytt. 

Nedenfor finner du skjemaet du skal bruke. Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Trenger du mer plass, kan du legge ved et eget ark med flere opplysninger. Hvis du benytter andre skjema enn skjemaene på denne siden, forlenges saksbehandlingstiden. Andre typer skjemaer mangler opplysningsfelt og gir oss ikke tilstrekkelige grunnlag for å behandle søknaden.

Søker du på vegne av en person over 18 år, må du legge ved kopi av vergeattest eller fullmakt. Foresatte kan søke på vegne av sine barn opp til barnet er 18 år.

Skjema

Digitale skjema:

Papirskjema:

Legeerklæring:

Slik søker du ved å bruke elektronisk søknadsskjema

 • Følg lenken til det aktuelle skjemaet og logg deg inn.
 • Les innledningsteksten i skjemaet nøye, her står det beskrevet hvordan du skal fylle ut skjemaet.

I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov. Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil gi deg raskere behandling av søknaden din.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg gjerne ved dokumentasjon om det er tilfelle.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du benytter deg av. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne. Søker du som passasjer, må legen i tillegg beskrive ditt behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme enten man søker for første gang eller har tillatelse fra før. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger ferske opplysninger for å behandle søknaden. 

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56 eller besøk dem i Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet med klagers signatur. 

Klageskjema finner du under fanen "Skjema".

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten.  Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal forevises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Du må levere tilbake HC-kortet når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn HC-kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

parkeringsskilt for forflytningshemmede
 
Bilde:  
 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede (skiltet).
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
 • På steder det er innført boligsoneparkering 
  NB! I boligsone 1 er det svært begrenset plasser for beboere, så vi oppfordrer til å bruke offentlige avgiftsplasser hvis dette er mulig.

Merk at tidsbegrensningen varierer.  Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert og følge skiltingen på stedet. På offentlig avgiftsparkering med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå inntil dobbel tid uten å betale avgift. 

Kart over HC-plasser i Bergen sentrum

Åpne kartet for å få oversikt over hvor det er parkeringsplasser for forflytningshemmede i Bergen sentrum: Parkeringskart i Bergen sentrum

Private parkeringsplasser

På private parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer om og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha. Det er altså ikke automatisk fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene. Se etter skilt på parkeringsplassen du besøker.

Hvor skal søknaden sendes og hvor gjelder HC-kortet?

Søknaden sendes til Bymiljøetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen. Dersom du bor i en annen kommune enn Bergen, må du søke til den kommunen du bor i. HC-kortet er gyldig i hele Norge og i EØS-området.

Jeg kan ikke kjøre selv lengre. Kan jeg bruke HC-kortet som passasjer?

Nei, HC-kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om HC-kort som passasjer, må du sende ny søknad.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse utenfor bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvorfor må jeg i søknaden oppgi adresser på steder hvor jeg skal parkere, hva jeg skal og hvor ofte jeg skal der?

Vi skal vurdere behovet ditt for parkeringslettelse. Normalt vil det derfor være behov for at du som søker i gir informasjon om steder du har parkeringsbehov, adresse til parkeringsområdet, samt hvor ofte du besøker de aktuelle stedene. Opplysningene om dine behov og viktigheten av disse for deg, gir oss viktig informasjon for å treffe riktig beslutning og en raskere behandling av søknaden din. 

Kan jeg parkere på HC-plass og følge passasjeren inn?

Av- og påstigning på HC-plass er tillatt. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn til bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Dersom passasjer har HC-kort trenger ikke fører å flytte bilen fra HC-plassen.

Kan jeg bruke piggdekk uten å betale avgift når jeg har HC-kort?

Ja, når du som eier HC-kortet er med i bilen. Bruker andre bilen uten at du er med, må de kjøpe piggdekkoblat. Dette kan kjøpes gjennom parkerings-appen til Bergen kommune. 

Jeg har fått ny bil. Er HC-kortet mitt fremdeles gyldig?

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, og ikke bilen. HC-kortet er derfor uten registreringsnummer og kan brukes i hvilken som helst bil, så lenge du er med i bilen. Har du inngått avtaler med et bomselskap om fritak, må du kontakte selskapet på nytt.

Jeg har mistet HC-kortet – hva gjør jeg?

Du må melde HC-kortet tapt/stjålet til politiet. Hos politiet får du en tapsmelding/bekreftelse på anmeldelsen. Ta med denne og nytt bilde av deg til Bymiljøetatens kundesenter og vi lager nytt HC-kort til deg mens du venter. Du kan også sende bildet og tapsmeldingen/bekreftelsen på anmeldelsen til Bymiljøetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen, så sender vi deg et nytt HC-kort i posten. 

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på HC-kortet ditt, må du søke på nytt før HC-kortet går ut. Du må søke på samme måte som for førstegangssøkere. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad.

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Kostnader og fritak

Det er gratis å søke om HC-kort. Et HC-kort gir deg anledning til å parkere på parkeringsplasser merket med HC-skilt. Det er ingen avgift på disse parkeringsplassene. Du kan også parkere der det er innført boligsone og på avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift. Merk at private parkeringsplasser har egne regler. Se Bruk av parkeringstillatelsen for flere detaljer.

Vi gjør oppmerksom på at fritak i bomringer og på ferger ikke avtales med kommunen, men hos 1) “Flyt” for AutoPASS-avtale og brikke og 2) “Ferde” for passeringer i bergensområdet og eventuelt andre bom- og fergeselskap for avtale om fritak. Du må selv kontakte disse selskapene.
 

Parkeringskart 

Du finner oversikt over alle kommunale HC-plasser i parkeringskartet til Bergen kommune: 

Du finner også oversikt over alle kommunale HC-plasser i appen “Parkering i Bergen”, under menypunktet «Finn HC-plass». 

Parkering i boligsoner og på offentlige avgiftsplasser 

Med HC-kort kan du også parkere gratis på boligsoneplasser og avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Bergen.

 

Trenger du hjelp til å søke? 

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56 eller besøk dem i Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Har du spørsmål om søknaden din?

Har du spørsmål om innsendt søknad kan du kontakte Bymiljøetaten på bymiljoetaten@bergen.kommune.no eller 55 56 56 90. Saksbehandlerne som jobber med å behandle parkeringstillatelser for forflytningshemmede, har telefontid mellom kl. 10 og 14 mandag, tirsdag og torsdag.

Behandling av personopplysninger

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern.  Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  

For å kunne behandle søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer, helseopplysninger og informasjon om hvor behovet for parkering er størst. For å kunne gi deg en parkeringstillatelse ber vi også om et bilde av deg og kopi av din identifikasjon.

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og blir ikke brukt til andre formål. Opplysningene lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

Dersom du får parkeringstillatelse, vil parkeringsbevisets kortnummer, tillatelsens gyldighetsperiode, ditt fødselsår og om du er fører eller passasjer legges inn i det offentlige HC-registeret. HC-registeret gir oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke, skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da miste din parkeringstillatelse.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte Bymiljøetaten.

Du kan også ha rett til å få slettet opplysninger om deg selv. Dersom du mener kommunen behandler informasjon om deg som ikke er nødvendige, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Det vil bli gjort en konkret vurdering.