Annonseringsdato: 16.09.2023
Merknadsfrist: 31.10.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20614
Arealplan-ID: 70180000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Bergenhus, gnr. 166, bnr. 535 m.fl. Detaljregulering. Hovedformål: Hotell/sentrumsformål.

Om planforslaget
 

En til En arkitekter AS foreslår på vegne av Calmar Eiendom 2 AS detaljregulering for et område i Kong Oscars gate i Bergenhus bydel. Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende bygg i Kong Oscars gate 46 og 48 for å legge til rette for et nytt hostell over tre etasjer og loft med bevertning i nybyggets 1. etasje. Eksisterende bygning i Kong Oscars gate 44 bevares. 

Maksimal byggehøyde foreslås på kote +22,3 meter. Utnyttelsesgrad for hele planområdet er 278%-BRA, maksimal grad av utnytting for nybygg i felt SF2 er 357%- BRA. Bakgården til nytt hostell i Kong Oscars gate 46 og 48 videreføres og skal fungere som en buffersone mellom nybygg og eksisterende boligbebyggelse. Asylsmauet skal få en utvidet inngang fra Kong Oscars gate, mens resten av smauet opprettholdes slik det er i dag. Varelevering er planlagt i eksisterende vareleveringslomme i Kong Oscars gate som skal utbedres.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad