Annonseringsdato: 19.08.2023
Merknadsfrist: 06.10.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20540
Arealplan-ID: 66340000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Årstad, gnr. 160, bnr. 184 m.fl. Områderegulering. Hovedformål: Idrett og grønnstruktur.

Om planforslaget

Planområdet strekker seg fra Bergenshallen i nord til Fysak i sør, og inkluderer også Bybaneskogen i øst, og Slettebakken kirke med gangforbindelse ned mot Tveitevannet.

Planforslaget legger til rette for å bygge nye idrettshaller, for utvikling av eksisterende haller og bevaring av Bergenshallen. Bybaneskogen er bevart og det er gitt plass til vegetasjon og åpen bekk i planområdet. Et sammenhengende gangnett med en ny allmenning og nye torg kobler planområdet til omgivelsene. En stor aktivitetspark med plass til opphold, lek og idrett skal gi mulighet for egenorganisert aktivitet.

Plan- og bygningsetaten avholdt informasjonsmøte om planforslaget 6. september. Ansatte fra Plan- og bygningsetaten var også tilstede på Slettebakken for å svare på spørsmål i etterkant av informasjonsmøtet. 

Du kan lese mer om planforslaget for Slettebakken på denne siden. 

Har du merknader til planforslaget?
Merknadsfristen er nå gått ut. 

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: