Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett

Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Plan for smart oppvekst i Bergen

Smart oppvekst er en overordnet strategisk plan for digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet.

Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Spør oss! er en overordnet plan for å sikre at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling, at de medvirker i utformingen av sitt eget tilbud og inkluderes i et fellesskap.

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen

«Sammen for kvalitet – læring» peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden.

Helhetlig plan for SFO

Planen skal bidra til at SFO kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes.

Barnehagebruksplan for Bergen kommune

Barnehagebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av kommunale barnehager og fremtidig barnehagestruktur for alle barnehager i kommunen.

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

Sammen for kvalitet - Lek og læring er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager i Bergen de neste fire årene.

Idrettsplan for Bergen kommune

Idrettsplanen skal sikre at flest mulig får et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning

Formålet med planen er å sikre en helhetlig innsats for å styrke barn og unges seksuelle helse. Seksuell helse omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske.

Plan for tilsyn med og veiledning av barnehager i Bergen kommune 2021-2025

Tilsynsplanen beskriver og utdyper barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver for veiledning og tilsyn i private og kommunale barnehager i Bergen. Per 1. august 2021 har Bergen kommune 241 barnehager.