Annonseringsdato: 19.08.2023
Klagefrist: 10.09.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20528
Arealplan-ID: 66180000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Fana, gnr. 41, bnr. 757 m.fl. Detaljregulering. Hovedformål: Bolig.

Om planforslaget

Plankonsulent Multiconsult Norge AS foreslår på vegne av forslagsstiller WEBU Eiendom AS detaljregulering for et område ved Nybøvegen i Fana bydel. Planområdet utgjør ca. 27 daa, og omfatter krysset mot Troldhaugvegen i nord, deler av Vossebanen mot øst, samt flere private eiendommer. Området er i KPA 2018 avsatt til sone 3 – ytre fortettingssone og grønnstruktur.

Planforslagets hovedformål er å tilrettelegge for 13 boenheter i form av rekkehus og eneboliger i ulike størrelser. Planforslaget innebærer også oppgradering av deler av Nybøvegen med fortau, møteplasser for biler, utbedring av krysset mot Troldhaugvegen samt etablering av ny gang- og sykkelveiforbindelse ned til Vossebanen. Viktige tema i planprosessen har vært utnyttelsesgrad, byggehøyder, arkitektur, nabohensyn, kulturminner, renovasjon og trafikale forhold.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Tilleggsdokumenter fra politisk behandling:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage