Annonseringsdato: 12.08.2023
Merknadsfrist: 26.09.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20707
Arealplan-ID: 70780000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Fana, gnr. 13, bnr. 808 m.fl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Formål med planforslaget er å rehabilitere dagens bygninger for administrasjon og undervisning samt å etablere et nytt skolebygg mellom undervisningsbygget og Storetveit barnehage. Dagens idrettsbygg, og en mindre del av vaktmesterboligen, blir foreslått revet. En ny idrettshall er foreslått under terrenget nord for dagens skolegård. Elevkapasiteten økes
fra 450 til 600, lærerstaben økes fra 60 til 80.

Storetveitmarken blir foreslått regulert til ulike formål innenfor hovedformålet grønnstruktur, der skolens elever skal disponere den søndre delen til ulike aktiviteter. Det nye skolebygget vil berøre barnehagens utearealer som blir foreslått forlenget inn i Storetveitmarken. Dagens
midlertidige parsellhage blir foreslått som en permanent løsning. Det etableres hjertesone rundt skolen.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning (KU) vedlegg II nr. 11 bokstav j, jf. forskriftens § 8 bokstav a, og må vurderes etter kriteriene i § 10 b og f. Det er utarbeidet KU for mobilitet, kulturmiljø og naturmangfold samt en samlet vurdering.

I forbindelse med planarbeidet vil følgende planer oppheves:

- PlanID 4601_30940000 – Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808 mfl., Storetveit. Planen er fra 1967 og har ikke bestemmelser, den omfatter skoletomten og veiføringer.
- PlanID 4601_30220000 Fana. Gnr. 13 bnr. 808, Storetveit Hovedgård, fra 1963.

Følgende plan videreføres i den utrekning den ikke omfattes av pågående planforslag:

- PlanID 4601_61400000 Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808, Storetveit Barnehage fra 2013.
 

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad