Annonseringsdato: 05.08.2023
Klagefrist: 27.08.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20595
Arealplan-ID: 70010000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Ytrebygda, gnr. 120, bnr. 113 m.fl. Hovedformål: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse

Om planforslaget

Ard Arealplan AS foreslo på vegne av Boligsenteret Prosjektutvikling AS detaljregulering for et område på Råstølen i Ytrebygda bydel. Bystyret vedtok planen med noen endringer i møtet 21.06.2023, sak 238/23. 

Planforslaget regulerer for blokkbebyggelse med en utnyttelse på 98 %-BRA, og det tillates etablert inntil 10 boenheter. Byggehøyden er satt til maksimalt kote +63,4, som tilsvarer 6 meter over terreng. Parkering legges i kjelleretasje, med adkomst fra Kvernslåttvegen. Alle leiligheter skal ha private uteoppholdsareal i form av balkonger/terrasser. Eksisterende enebolig med tilhørende garasje på eiendommen forutsettes revet. Planforslaget legger også opp til en mindre forlengelse av fortau ved Vindharpen barnehage.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage