Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder til digitalt planregister

For å finne ut hvilke tiltak som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Planregisteret gir deg en samlet oversikt over hvilke arealplaner som gjelder eiendommen. Du får også se hvilke arealplaner under arbeid som overlapper din eiendom. Er du på jakt etter en spesifikk plan, kan du søke etter denne i planregisteret.

I planregisteret er det tilgjengelig hjelpeknapper som blant annet forklarer faguttrykk. Se etter det grønne spørsmålstegnet.

Lenke til planregisteret

Slik søker du i planregisteret

 • I søkefeltet for EIENDOM kan du søke på adresse eller gnr/bnr (gårds- og bruksnummer) for å finne hvilke planer som berører en gitt eiendom. Det gis ikke treff på utgåtte planer i dette søket.
 • I søkefeltet for PLAN-NAVN/ID kan du skrive inn hele eller deler av plannavn eller arealplan-ID (plannummer). Du vil fortløpende få treff etter hvert som du skriver inn søkeord.
 • I søkefeltet for AVANSERT FILTER kan du angi en eller flere søkeparametere; plantype, planstatus, saksnummer eller behandlingsdato. Avansert filter er ikke tilgjengelig på små skjermer (mobil).
 • Aktivt filter viser hva du til enhver tid har søkt på.

Listen over søkeresultat

De nyeste vedtatte, gjeldende planene listes øverst. Deretter planer som er i prosess, og til slutt utgåtte planer.

Klikk på ønsket søketreff for å gå videre til den aktuelle planens detaljvisning.

Detaljvisning av plan

Hver plan har en egen side hvor alle relevante detaljer om planen er samlet.

Øverst får du overordnet informasjon om blant annet planstatus, saksnummer og når den trådte i kraft. Her får du også enkel tilgang til planens gjeldende bestemmelser og eventuelle varsler knyttet til planen. I kartvinduet vises gjeldende planutstrekning for den aktuelle planen. Planregisteret inneholder i tillegg pdf-filer av kunngjorte plandokumenter.

Ved å trykke på saksnummer-lenken gjør du oppslag i kommunens saksinnsynsløsning for plan- og byggesaker. For mer informasjon om saksinnsyn, les her.

Varseltrekanter

I perioden mellom kommunens planvedtak og til all klagebehandling/behandling av innsigelser er avsluttet, vil det vises varsler når:

 • plandokumentasjon ikke er oppdatert i henhold til vedtak
 • klageperioden ikke er utløpt
 • klage er mottatt
 • en vedtatt plan ikke har rettsvirkning, som følge av uavklart innsigelse eller at en klage har blitt gitt oppsettende virkning

I tillegg vises det varsel dersom en plan helt eller delvis overlappes av sone med midlertidig forbud mot tiltak. Dersom planen har et slikt varsel, må du bruke kartvinduet for å finne ut om din eiendom er berørt.

Kartvindu for gjeldende arealplankart

Planens utstrekning vises som en rød, heltrukken linje. Er du kommet til plankartet via eiendomssøk i planregisteret, vil eiendommen være markert i plankartet som en rød stiplet linje, og plankartet vil zoome inn på eiendommen. Bruk knappene «zoom til plan» og «zoom til eiendom». Du kan også flytte deg fritt rundt i kartet ved å panorere og zoome.

Kartvinduet kan blåses opp til full størrelse ved å trykke på knappen «kartdetaljer» i høyre hjørne av kartvinduet. I denne kartvisningen kan du klikke i kartet for å få mer informasjon om for eksempel arealformål. Mer informasjon om kartdataene som vises i kartvinduet:

 • Planens utstrekning vises samlet for alle vertikalnivå (under grunnen, på grunnen, over grunnen og på sjøbunnen).
 • For planer som er i prosess vises plangrensen slik den forelå ved kunngjøring av planoppstart, eventuelt med justeringer som har blitt gjort underveis i planprosessen.
 • For vedtatte planer vises området hvor planen har gyldighet i dag. Ofte er situasjonen slik at bare en mindre del av en eldre plan fortsatt gjelder, fordi deler av planen er erstattet av nyere planer.
 • For alle planer vedtatt etter 2010 vil kartvinduet vise planens gjeldende arealformål mm. Du kan klikke i kartet for å få informasjon om de ulike arealformål, hensynssoner og juridiske linjer. Slik informasjon vil også være tilgjengelig for et økende antall eldre planer.
 • Har den vedtatte planen kun ett gjeldende vertikalnivå, vil arealformålene fra dette nivået tegnes opp. Har planen flere vertikalnivå tegnes «på bakken» som standard. Du kan bytte visning til de andre vertikalnivåene ved å trykke på knappen «planens kartlag».
 • Utgåtte planer vises ikke i kartvinduet.
 • Plankartet i kartvinduet viser kun den aktuelle planen du har slått opp på, ikke omliggende planer. Hvis du ønsker å se også de omliggende planene samlet i et kart, kan du trykke på lenken "Flere kartfunksjoner".

Midlertidig forbud mot tiltak

Dersom planen har varsel om midlertidig forbud mot tiltak (MFT), og du ønsker å se om ditt interesseområde er berørt, gjør du følgende:

 • Åpne kartet via «kartdetaljer». Klikk i ønsket område i kartet. Under «om valgt punkt» får du nå enten treff på MFT, eller beskjed om at punktet ikke er berørt av MFT.
 • Sone for MFT vises i kartet med grå skravur. For lettere å se om en slik sone ligger innenfor ditt interesseområde, kan du også slå av alle andre kartlag og la kun kartlaget «Midlertidig forbud mot tiltak» være påskrudd.

 

Informasjon om plandokumentene

Kunngjorte plandokumenter (pdf) ligger under fanekortet «planbehandlinger», og er tilknyttet aktuell planbehandling. For eldre planer vil dokumentene som oftest ligge i en egen fane for «plandokumenter».

Når du leser planens dokumenter, må du ta hensyn til at disse viser situasjonen på vedtakstidspunktet. Vedtak av nyere, overlappende planer kan ha redusert planens utstrekning. Ved å bruke kartvinduet og knapp for gjeldende bestemmelser, samt fanekortet «planforhold», vil du få oversikt over hva som er korrekt gjeldende situasjon i dag.

Bestille digitale kartfiler

Du kan bestille digitale kartdata (SOSI-fil) av gjeldende plansituasjon i et område. Bestilling gjøres gjennom kartbutikken Ambita Infoland. Velg produktet «Digitale reguleringsplandata – WI46016012». Tjenesten faktureres.

 

Videre på nett