RSS

Offentlige planer under arbeid

Områderegulering for Slettebakken

Planforslaget for Slettebakken områderegulering er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Du kan komme med innspill med frist 6. oktober.

Dokken

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

Mindebyen

Fra Mindemyren til Mindebyen. Mindemyren er under utvikling til et område med mange nye boliger, arbeidsplasser, attraktive byrom, gode gangforbindelser og bybane- og sykkeltrase.

Områderegulering for Indre Arna

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til områderegulering av Indre Arna til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bybanenettet i Bergen skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Fire av byggetrinnene er ferdig, og byggetrinn 5 til Åsane skal til politisk sluttbehandling i bystyret.

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler er levert fra fagetaten

Plan- og bygningsetaten har oversendt revidert forslag til Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler (SPPÅ) til politisk sluttbehandling.

Områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler

Etter høringsperiode og offentlig ettersyn ble planforslaget sendt til politisk sluttbehandling 31. mars 2023.

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Byrådet har vedtatt oppstartsak for områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet.

Områdeplan for Laksevågneset

Planen skal sikre viktig infrastruktur og tilstrekkelig skolekapasitet, slik at det blir mulig å utvikle nye boligområder og sentrumsfunksjoner på de gamle industriområdene ved sjøen.

Områdereguleringsplan for indre Laksevåg

Kommunen har startet planarbeid for et område på indre Laksevåg. Utvikling med boliger, næring og attraktive byrom ved vannet står sentralt.