Annonseringsdato: 12.08.2023
Merknadsfrist: 15.09.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20543
Arealplan-ID: 66160000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 4 m.fl. Detaljregulering. Begrenset høring.

Om planforslaget

På vegne av ByBo AS og Etat for utbygging Bergen kommune er planforslag for Dolvika B4 utarbeidet av LINK arkitektur AS og Multiconsult Norge AS. 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for boliger med tilhørende uteoppholdsarealer. Planområdet ligger innenfor formål avsatt til Byfortettingssone (BY) og Ytre fortettingssone (Y) i kommuneplanens arealdel (KPA) 2018-2030, og fordeler seg med cirka halvparten innenfor hvert formål.

Planforslaget omfatter eksisterende og framtidige boliger med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig- eller privat tjenesteyting med en barnehage med kapasitet for 60 barn, gatetun og øvrig vegareal. Eksisterende gårdshus og løe skal bevares som felleshus for beboere. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Ny høring begrenses til berørte parter.

Har du innspill til endringsforslaget?
Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad